• A
 • A
 • Meevaller SF verdwijnt in zorg

  - Het kabinet zet meevallers in de SF niet in om het hoger onderwijs te versterken. De overschotten bij de beurzen en OV-kaart moeten de gaten van minister Schippers van VWS helpen dichten.

  In de Miljoenennota wordt een opvallend beeld geschetst van de ontwikkeling van de uitgaven voor de studiefinanciering. Pikant detail is dat meevallers in 2012/13 niet worden ingezet binnen de uitgavengroep waar zij zich voordoen, het hoger onderwijs. Dat is niet erg gebruikelijk en toont aan dat de nood elders hoog is. Het toont ook aan, dat het HO relatief 'gespaard' was in het regeerakkoord en het kabinet derhalve niet van zins is extra meevallers ook nog ten goede van de sector te laten komen.

  Leenvolume stijgt

  Minister De Jager schrijft over de SF-uitgaven onder meer; "De uitgaven voor de Studiefinanciering nemen over de gehele periode toe (met uitzondering van 2012). Het toenemend aantal studenten in het hoger onderwijs werkt door in de uitgaven voor de studiefinanciering. Daarnaast doen studenten gemiddeld een steeds groter beroep op studieleningen. De ontvangsten bij de studiefinanciering stijgen door hogere renteontvangsten als gevolg van de toename in het leenvolume."

  "De raming van de uitgaven voor studiefinanciering vertoont tot en met 2013 per saldo een meevaller, daarna worden per saldo tegenvallers geraamd. De ramingsbijstelling is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. Bij de omzetting van prestatiebeurs in gift worden op grond van de actuele inzichten in het omzettingsritme de eerste jaren meevallers verwacht, die vanaf 2015 omslaan in tegenvallers. Bij de aanvullende beurs is er een lager gebruik dan eerder werd geraamd. Daarnaast zijn de renteontvangsten hoger dan eerder geraamd. Dit leidt tot een structurele meevaller. Bij de uitgaven voor de OV-studentenkaart doen zich tegenvallers voor."

  Edith Schippers boekt beurzen in

  De feitelijke besomming van de uitgaven levert De Jager de komende twee begrotingsjaren enige speelruimte op bij de SF. Die zet hij direct in voor pijnlijke gaten die het kabinet in andere begrotingshoofdstukken moet zien te dichten.

  "Op basis van realisatiecijfers wordt bij de studiefinanciering een structurele meevaller verwacht. Deze verwachte meevaller wordt ingezet om het grootste deel van de taakstelling in te vullen die voortkomt uit tegenvallers in de zorg in 2012 en 2013 en uit een structurele tegenvaller door een hogere accresontwikkeling bij het Gemeentefonds/Provinciefonds. Deze taakstellingen zijn verdeeld over de begrotingen."