• A
 • A
 • HO kan veel geld ophalen, als het wil en durft

  - Hoe kunnen HBO en WO veel meer eigen middelen ophalen in deze schaarse tijden? Fondsenwerving wordt nog lang niet overal voluit omarmd. Toch liggen juist hier kansen voor fondsenwerving bij alumni betoogt prof. Geert Sanders. Kijk de laatste shows van Oprah Winfrey, bijvoorbeeld.

  'Verschillende Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn ervaren in het werven van fondsen voor beurzen voor studenten en promovendi. Zo heeft Nyenrode Business Universiteit een traditie van het werven van gelden voor beurzen bij haar alumni die invloedrijke posities innemen in het (internationale) bedrijfsleven.

  Actief op dit terrein in Groningen zijn enerzijds de Rijksuniversiteit met haar Eric Bleumink Fonds en anderzijds de Hanzehogeschool met haar Hanze University Foundation. Hoe zien anno 2012 de kansen eruit op een succesvolle voortzetting van dergelijke programma's?

  Intrigerend praktijkvoorbeeld

  Bij de meeste donoren en donerende instanties is er momenteel sprake van aanzienlijke budgetkortingen. Terwijl het uiteraard zaak is om hen bij de kennisinstelling betrokken te houden, moet er voor de komende jaren rekening worden gehouden met een fase van stabiliteit of van een (geringe) teruggang in hoogten van donaties. In dit licht gezien is de vraag prangend: "Zijn er nieuwe bronnen denkbaar waaruit succesvol gelden geput zouden kunnen worden?" Het antwoord op deze vraag is een onomwonden "ja".

  Nieuwe donoren zouden dié alumni kunnen zijn die zelf als studenten het voorrecht hebben ervaren om vanwege een beurs te studeren. Het Morehouse College in de staat Georgia in de Verenigde Staten is hiervan een intrigerend praktijkvoorbeeld (ontleend aan CURRENTS, Nov/Dec 2011).

  In de periode dat Oprah Winfrey, na 25 jaar optreden op TV, van haar publiek afscheid nam, zorgde de afdeling fondsenwerving van het Morehouse College (een traditioneel 'black college' voor mannen) ervoor dat haar alumni hun opwachting bij haar maakten tijdens een van haar laatste shows.

  Sons of Oprah

  Dit als teken van erkenning voor de door haar verstrekte 415 beurzen aan Morehouse studenten. Deze staan in de wandelgangen bekend als respectievelijk Oprah-studenten en Oprah Alumni. In 1989 doneerde zij voor het eerst $ 1 miljoen nadat zij aan het begin van het academisch jaar de inaugurele rede had uitgesproken. Sindsdien heeft Oprah $ 11 miljoen geschonken, waarmee zij de belangrijkste donor werd van Morehouse.

  In diezelfde afscheidsperiode besloot een kleine groep van Oprah-alumni dat zij iets groots wilden doen uit erkentelijkheid voor wat Oprah voor hen had mogelijk gemaakt. Zij wilden aan haar laten weten datzijhen had geïnspireerd om hun eigen beurzenfonds op te richten voor Morehouse-studenten. Dat vormde de start van de 'Sons of Oprah'-campagne.

  Drie Oprah-alumni uit de financiële wereld namen het initiatief om hun vroegere studiegenoten te benaderen om hun bijdragen aan de campagne te leveren. Een van hen zegt: "De Oprah Winfrey studiebeurs heeft zo'n stempel van kansen en mogelijkheden op onze levens gezet, dat wij haar gift voort willen geven; hierdoor vermenigvuldigen wij de investering die Oprah in ons heeft gedaan".

  Henry Goodgame, de directeur van de afdeling alumnirelaties en fondsenwerving (A en F), beschrijft de 'Sons of Oprah'-campagne als enerzijds geïnitieerd en gedragen door de alumni en anderzijds ondersteund en gefaciliteerd door zijn afdeling. Dit ziet hij als de gewenste aanpak.

  Bemoediging en Dankjewel-brieven

  Volgens Goodgame is het cruciaal dat de Morehouse Men (zo worden de alumni van het College genoemd) " … elkaar bemoedigen om aan goede doelen van Morehouse te geven. Het moet niet zo zijn dat zij telkens van hun College moeten horen wat zij zouden moeten doen. Het gaat erom dat de alumni als broers tegen elkaar praten over hun collectieve verantwoordelijkheid om Morehouse studenten te helpen, zoals zij vroeger ook door iemand in het zadel zijn gebracht".

  De afdeling A en F zette een website op ten behoeve van de campagne. Zij zorgde ook voor de 'dankjewel-brieven' aan degenen die hadden gedoneerd. De met de campagne beoogde opbrengst was $ 250.000; het geworven bedrag van $ 300.000, afkomstig van 125 Oprah-bursalen, ging hier ruim overheen.

  De 'Sons of Oprah'-campagne is door het Morehouse College als model aangegrepen voor het doen initiëren van andere initiatiefgroepen door zijn alumni. Het Morehouse College heeft een brochure gemaakt waarin het zijn alumni en ook anderen aanmoedigt om " … uw eigen erkentelijkheid te laten blijken middels het oprichten van een beurzenfonds". In de afgelopen maanden zijn zodoende fondsen gerealiseerd voor studenten van de faculteit Geneeskunde, Politieke Wetenschappen, Recht en Wiskunde en Natuurwetenschappen. 

  Wat leren wij hiervan?

  Wat valt hieruit te leren voor de Nederlandse universiteiten en hogescholen? Allereerst het besef dat ook zij beschikken over een historie waarin een aantal van hun studenten baat hebben gehad van een beurzenprogramma. Dit kan vanuit de Europese of nationale overheid zijn; dit kan ook mogelijk zijn gemaakt vanuit particuliere fondsen.

  Ten tweede de vraag in hoeverre de genoemde kennisinstellingen deze historie concreet kunnen en willen maken met namen en verdere gegevens van de betreffende alumni. Ten derde de vraag of zij de kans en de uitdaging durven aan te nemen om deze alumni op een zodanige wijze 'wakker te kussen' dat zij zich geroepen zullen voelen om op hun beurt iets wezenlijks voort te geven.

  Universiteiten en hogescholen voor wie alumnirelaties en fondsenwerving een natuurlijk onderdeel uitmaken van hun 'overall' strategie, kunnen deze bron van beurzenprogramma's voor fondsenwerving direct gaan benutten. Zij kennen immers hun alumni, zij staan al op diverse wijzen met hen in verbinding.

  Alumni aan wie als studenten de gift van een studiebeurs ten deel is gevallen, zullen aanspreekbaar zijn voor een appèl, wanneer dat op hen wordt gedaan, om zich te bezinnen op voor hen passende mogelijkheden om iets wezenlijks voort te geven. Het begin ligt bij de vraag: "Doe jij óók mee?"  

  Geert Sanders, gasthoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit, is als adviseur op het terrein van fondsenwerving verbonden aan een aantal kennisinstellingen  en culturele organisaties.Ook adviserde hij de Europese Commissie op dit terrein. Van 1997 tot 2007 was hij directeur van de Stichting Ubbo Emmius Fonds voor relatiebeheer en fondsenwerving van de RuG. Van zijn hand verscheen het boek: 'Fondsen werven: de relatiegerichte aanpak'.