• A
 • A
 • Wiskunde in klem door succes

  - De wiskunde bloeit, in vijf jaar kwamen er driemaal meer studenten. Maar investeringen en wetenschappelijke staf houden dat tempo omhoog niet bij. Daarom is nu een overbrugging à €4 mln ingezet om grote schade aan de kwaliteit te voorkomen. De urgentie blijft niettemin groot.

  De wiskundige gemeenschap vraagt in het 'Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0' met klem om die structurele financiering van de wiskundeclusters en om een verhoging van het wiskundebudget bij NWO. Het Masterplan werd opgesteld op verzoek van het ministerie van OCW als vervolg op het vorige plan uit 2008.

  Terug op niveau jaren 80

  De clusters hebben in het verleden van OCW en van EZ middelen ontvangen, maar worden niet structureel gefinancierd. Ook het huidige budget (2011-2013) is een tijdelijke overbrugging, afkomstig van NWO Exacte Wetenschappen. Structurele financiering van het wiskundig toponderzoek blijft daarom urgent.

  De opstellers van het Masterplan, geleid door TU/e professor Remco van der Hofstad, wijzen op de positieve ontwikkelingen in hun vakgebied. Het aantal studenten is in amper vijf jaar verdrievoudigd. De studentenaantallen bevinden zich tegenwoordig weer op het niveau van de jaren '80 en daar zit de snag. Sindsdien is namelijk de omvang van de wiskundige staf aan de universiteiten gehalveerd. Tot op heden heeft de wiskundegemeenschap deze ontwikkeling kunnen opvangen door krachtenbundeling via de clusters.

  Op het spel

  Deze samenwerkingsverbanden geven kritische massa en focus aan het wiskunde-onderzoek, en creëren daarmee ook carrièremogelijkheden, op die gebieden waarin Nederland het best presteert.  Ook is het Nederlandse concept van focus en massa via de wiskundeclusters - uniek in de wereld - succesvol gebleken. Maar de druk op de clusters wordt wel steeds groter en dat is reden tot veel zorg.

  Niet alleen de toekomst van het wiskunde-onderzoek, ook het innovatievermogen van Nederland staat op het spel. Veel complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een wiskundige oplossing, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, logistiek of energie. Het actuele Masterplan bouwt voort op het Masterplan uit 2008, dat eveneens werd gemaakt op verzoek van het ministerie van OCW.

  Het bevatte tien aanbevelingen om de Nederlandse wiskunde op de middellange termijn te versterken; één daarvan betrof toen ook al een structurele bijdrage aan de wiskundeclusters. Van de tien aanbevelingen hebben NWO en de wiskundegemeenschap, voor zover mogelijk, hun deel gerealiseerd.