Voor een pleegkind met recht een toekomst

Nieuws | de redactie
8 maart 2006 |

De Nederlandse wet kent diverse voorzieningen waarin speciale aandacht wordt gegeven aan de rechtspositie van ouders, pleegouders en (pleeg) kinderen. Maar deze voorzieningen bieden onvoldoende bescherming aan het recht van pleegouders en pleegkinderen op eerbiediging van hun gezinsleven. Dit gebrek aan bescherming doet zich vooral voor bij een langdurig verblijf van een pleegkind in een pleeggezin. In haar promotieonderzoek heeft Lies Punselie (RUL) in kaart gebracht wat nu precies de knelpunten zijn in de rechtspositie van ouders, pleegouders en pleegkinderen in het geval van een pleegzorgplaatsing die ofwel van meet af aan, dan wel vanaf een bepaald moment, geen tijdelijk karakter heeft. Zo blijkt dat een pleegkind vaak jarenlang in onzekerheid blijft verkeren over de vraag of hij bij zijn pleegouders zal blijven, dan wel zal worden overgeplaatst naar een ander pleeggezin of zal terugkeren naar zijn ouders. Het kind krijgt hierdoor geen officiële plek in het pleeggezin: in juridisch opzicht blijven pleegkind en pleeggezin vreemden voor elkaar. Pleegouders hebben gedurende deze tijd dan ook vrijwel niets over hun pleegkind te zeggen. Ook op financieel gebied kent de pleegzorgwetgeving hiaten. Pleegouders ontvangen weliswaar een onkostenvergoeding, maar zij worden op geen enkele wijze gecompenseerd voor bijvoorbeeld het (eventuele) verlies van inkomsten en de opbouw van pensioenaanspraken. Dat klemt vooral in situaties waarin het pleegkind intensieve zorg nodig heeft, waardoor het pleegouderschap, zijnde de zorg voor de kinderen van een ander, zeker zonder ondersteuning niet kan worden gecombineerd met een betaalde (deeltijd)baan buitenshuis. In haar onderzoek doet Punselie dan ook voorstellen die moeten leiden tot een verbetering van het wettelijk kader waarbinnen delangdurige pleegzorg is gepositioneerd, waarbij het accent ligt op de inrichting en hantering van kinderbeschermingsmaatregelen.

Lees hier de volledige samenvatting van het onderzoek.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK