Kwaliteit lerarenopleidingen aangepakt

Nieuws | de redactie
4 augustus 2006 | De hbo-lerarenopleidingen werken aan verdere kwaliteitsverhoging van de pabo’s en de tweedegraads lerarenopleidingen, zoals afgesproken met OCW in de beleidsagenda lerarenopleiding. De tussenstand geeft aan dat het meest in het oog springende besluit de invoering is van een landelijke reken- en taaltoets aan het begin van het studiejaar 2006/2007 bij alle pabo’s. Ook is een verdere versterking van de komst van nieuwe masters een opvallend punt.


De pabo’s ontwikkelen tevens een standaard voor de kwaliteit van examens en een instrument waarmee kan worden nagegaan hoe Eerder Verworven Competenties (EVC’s) voor zij-instromers in de hbo-lerarenopleidingen worden gewaardeerd. De bekwaamheidseisen en het niveau van de opleidingen zijn beschreven en breed gedragen. Zo beschikken de hogescholen najaar van 2006 over een matrix voor de wijze waarop zij instaan voor het hbo-niveau van de startende leraren. De hogescholen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de examens die zij afnemen. Het concept document leest u hier.

In het eerste halfjaar van 2006 is een inventarisatie van de kwaliteitssystemen van de opleidingen uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie zijn indicatoren voor de lerarenopleidingen geformuleerd en worden zij dit najaar in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de uitgangspunten en deze te vergelijken met hun opleidingsprogramma.

In de beleidsagenda is aangegeven dat de ontwikkeling en bekostiging van professionele, educatieve masters noodzakelijk geacht wordt. Met name een samenhangend stelsel van educatieve masteropleidingen wenselijk op de gebieden onderwijsmanagement, leraar voorbereidend hoger onderwijs, speciale onderwijszorg en pedagogiek en didactiek. Uit werkveldraadpleging is de behoefte aan leraren die goed gekwalificeerd zijn om vernieuwingen zowel inhoudelijk als organisatorisch vorm te geven onderstreept. Het competentieprofiel van een master onderwijsinnovatie wordt daarom in het najaar van 2006 uitgewerkt.

Op 22 juni heeft de minister van OCW een subsidieregeling gepubliceerd voor het indienen van plannen die ertoe moeten leiden dat door regionale samenwerking de infrastructuur voor de kleine vakken versterkt wordt en dat kennis op gebieden zoals bijv. rekenen/wiskunde en talen landelijk gebundeld wordt en vanuit deze centra breed beschikbaar gesteld wordt aan de lerarenopleidingen. De regeling is hier te vinden. Hogescholen werken op dit ogenblik voorstellen uit


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK