Meer geld voor meer Begeisterung

Nieuws | de redactie
19 september 2006 | “De student moet zich meer betrokken voelen bij zijn of haar studie en méér uren studeren. Een bezield hoger onderwijs is nu nog te veel een ideaal en te weinig een realiteit. De hele gemeenschap van hoger onderwijs, docenten, studenten en onderzoekers moet in het teken staan van vorming, excellentie en bezieling.” Op deze basis trekt het kabinet tot € 173 miljoen in 2010 uit voor investering in het HO.

De middelen op de OCW-begroting dienen voor een kwaliteitsslag in het onderwijs om meer en betere hoger opgeleiden te realiseren. De wijze van toekenning, verantwoording en de daarbij te hanteren indicatoren zullen nog nader worden uitgewerkt.

Binnen het aantal hoger opgeleiden heeft de instroom èn uitstroom in de opleidingen bèta en techniek extra prioriteit. Streefwaarde voor vergroten van de instroom in 2007 is 15%. De kans dat dit gehaald wordt is afhankelijk van de instroom van de 6 grootste hbo-instellingen. Uit de audit 2005 van het HBO- Sprintprogramma blijkt dat 4 van deze nu nog niet op de goede weg zijn. Er zijn maatregelen getroffen om de negatieve trend alsnog om te buigen. In het wo is een trend omhoog ingezet, met meer dan 17 % groei. Voor het Deltaplan bèta/techniek wordt in 2007 € 60 miljoen uitgetrokken, aangevuld met nog eens € 60 miljoen uit de FES- middelen.

Daaruit komen ook € 50 miljoen beschikbaar voor projecten die rendement en excellentie van het onderwijs verhogen, bijvoorbeeld door docenten van hoge kwaliteit aan te trekken, studiebegeleiding te intensiveren of verbindingen te leggen tussen onderwijs en toponderzoek. Een programma voor «creatieve promovendi», waarin talentvolle afgestudeerden kunnen starten met hun promotie op een onderwerp naar keuze wordt gestart met jaarlijks € 4 miljoen.

Het project Beelden voor de toekomst – waaraan ScienceGuide al eerder aandacht besteedde- voor het conserveren en toegankelijk maken van video, film, audio en foto’s in het bijzonder ten behoeve van educatief gebruik, maar ook voor de creatieve industrie, zal vanuit het FES voor € 154 miljoen worden voorgefinancierd (2007–2013), per saldo € 90 miljoen. Hans Westerhof en Joeri van den Steenhoven van Kennisland reageren opgetogen. “Dit betekent dat een volledige uitvoering met een langere termijn visie mogelijk wordt. De kost gaat hier voor de baat uit en het kabinet ziet dit. Het audiovisueel erfgoed van de 20e eeuw wordt hiermee niet eenmalig, maar blijvend voor onderwijs en samenleving ontsloten.”

De administratieve lasten voor instellingen nemen af met 29% en de maatregelen daarvoor zullen grotendeels al in 2007 effect hebben. In 2010 zijn instellingen zelfs 39% minder tijd kwijt aan administratieve verplichtingen voor OCW, zo belooft de minister.”Dat staat gelijk aan ongeveer 1 850 fulltime leraren, wetenschappers of kunstenaars op jaarbasis.”
OCW wil scholen ook zelf een instrument in handen geven, waarmee ze inzicht krijgen in de mate waarin hun bureaucratische processen effectief zijn ingericht. Een zogenaamde «bureaucratiebenchmark» zal in 2007 beschikbaar komen daartoe.

 

.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK