Innovatie in de programs

Nieuws | de redactie
18 oktober 2006 | Hoe heeft het thema ‘kennis en innovatie’ weerklank gekregen in de verschillende verkiezingsprogramma’s? Het innovatieplatform heeft een eigen analyse op hoofdlijnen gemaakt. “Meer dan in het verleden staat innovatie inmiddels op de agenda van de politieke partijen. Dat blijkt uit de verkiezingsprogramma’s die de afgelopen weken zijn uitgekomen. In veel van die programma’s wordt, soms ruim, aandacht besteed aan het belang van talentontwikkeling en het investeren in kennis, zoals bepleit in de rapporten Leren excelleren en de Kennisinvesteringsagenda die het platform vlak voor de zomer heeft uitgebracht.”


“Het CDA van platform-voorzitter Balkenende geeft ruime aandacht aan innovatie. Onder het kopje Investeren in kennis, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap valt te lezen, dat het beleid van de afgelopen jaren en de loonmatiging door sociale partners Nederland een goede economische uitgangspositie hebben gegeven. De komende jaren zullen we het moeten hebben van innovatie, van minder regels en procedures en van het bevorderen van ondernemerschap. Ook duurzaamheid biedt economische kansen. Het CDA bevordert duurzaamheid door innovatie op het gebied van schonere energie fiscaal te stimuleren. Kennis en de kwaliteit van het onderwijs zullen bepalend zijn voor onze welvaart. De kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd door te investeren in leraren en onderzoek. Meer differentiatie en vernieuwing in het hoger onderwijs is nodig om excellentie te bevorderen en de kwaliteit verder te verhogen. Differentiatie en verhoging van het collegegeld wordt weer besteed aan verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.
Het CDA investeert 500 mln. euro extra in onderwijs, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.

Ook het programma van de VVD besteedt aandacht aan innovatie: “Uitvinden, vernieuwen en ontdekken zijn wezenlijk voor de Nederlandse economie. Innovatie zit niet alleen in techniek, maar ook in mensenwerk, in nieuwe manieren van organiseren en toepassen. Vaak betekent innovatief zijn een vraagstuk benaderen vanuit verschillende invalshoeken of op de grens van vakgebieden. Dat kun je niet vanuit een organisatie. De meest kansrijke aanpak is open samenwerking tussen bedrijven (grootbedrijf en MKB), kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen en de overheid. Regionale aanpak, zoals Brainport Eindhoven, en een landelijke aanpak, zoals met de MKB-vouchers, kunnen beide werken. Open de kluizen van kennis!”
De VVD trekt 1 miljard extra uit voor het inlopen van taalachterstanden bij jonge kinderen, het omvormen van minstens 1000 basisscholen tot brede scholen en “het beter betalen van betere docenten”.

De PvdA zegt, zoals te verwachten van een oppositiepartij, in een aantal opzichten afstand te nemen van het innovatiebeleid zoals dat door het huidige kabinet is ingezet. Het ontwerpverkiezingsprogramma wil bijvoorbeeld af van de zgn. sleutelgebieden. Voorts wil ook de PvdA aandacht voor startende bedrijven: “De PvdA legt in het innovatiebeleid de nadruk op startende bedrijven, het MKB en het innovatief ondernemerschap. Omdat innovatie niet in commissies, platforms of instituties zit, maar in mensen. We brengen mensen in contact met nieuwe ideen, en mensen met nieuwe ideen in contact met bedrijven en Nederland met de wereld.” Andere concrete voorstellen van de PvdA: “De toegang van MKB-bedrijven tot innovatiesubsidies moet verbeterd worden, innovatieprojecten worden op hun aantrekkelijkheid voor het MKB beoordeeld. De innovatievouchers werken goed in het samenbrengen van kleine bedrijven en kennisinstellingen. Dat moet worden uitgebreid, ook met maatregelen die stages bevorderen van bedrijven bij kennisinstellingen en andersom. Er liggen kansen voor innovatie via publiek private samenwerking. Daarbij is het niet de bedoeling dat de overheid simpelweg de kosten van research van grote bedrijven voor haar rekening neemt. Integendeel; investeringen van de overheid in de randvoorwaarden voor een goed innovatieklimaat, zoals in hoger onderwijs of fysieke infrastructuur, moeten juist extra investeringen van bedrijven in R&D uitlokken. Investeringen in innovatie zijn de laatste jaren te onvoorspelbaar en chaotisch geworden door de afhankelijkheid van de aardgasprijs. Innovatie moet een normaal onderdeel van overheidsbeleid en investeringsbeslissingen worden.”
Er wordt door de PvdA ruim 2 miljard euro genvesteerd in een moderne kenniseconomie, met name in de basis van het onderwijs en investeren in toponderzoek.

De SP bepleit in een korte paragraaf meer innovatie (“er moet meer gebeuren dan het instellen van een prestigieus innovatieplatform”). Een toekomstige regering moet ondernemers meer aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. GroenLinks vindt dat er in het huidige onderwijssysteem teveel talenten niet worden aangesproken. Daartoe moet het onderwijs beter worden ingericht. Specifieke maatregelen of voorstellen ten aanzien van innovatie in het algemeen staan er niet in het verkiezingsprogramma. Wel bepleit de partij meer innovaties in het milieubeleid. Dat laatste geldt ook voor de ChristenUnie . In het verkiezingsprogramma van D66 komt innovatie het meest frequent voor. De partij bepleit uitvoering van tal van voorstellen van het Innovatieplatform, met name uit de Kennisinvesteringsagenda. Nederland moet weer vooraan komen in de voorhoede van Europese landen als het gaat om investeringen in het onderwijs, stelt de partij.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK