‘Ongetemde’ problemen van de democratie

Nieuws | de redactie
20 oktober 2006 | De ministers Nicolaï en Remkes willen een debat over de kwaliteit van de democratie in ons land. Zij willen weten of de overheid meer moet doen om de democratie in ons land te bevorderen.

De start voor dit debat vormt het rapport ‘De Staat van Onze Democratie’ dat aan de Tweede Kamer en een reeks maatschappelijke organisaties is aangeboden. Op basis van het rapport hebben de ministers Nicolaï en Remkes acht belangrijke aandachtspunten benoemd, die als ‘ongetemde’ problemen de toekomstige agenda bepalen voor het beleid gericht op versterking van democratische rechtsstaat.

Het betreft de volgende punten:

a. Sociale cohesie en integratie van ‘nieuwe’ Nederlanders
Aan de basis van een democratie staat een gemeenschappelijke identiteit, terwijl in Nederland slechts een klein deel van de burgers met een allochtone afkomst te kennen geeft zich Nederlander te voelen.
b. Vrije politieke meningsuiting op de tocht?
De ernst en het aantal incidenten waarin getracht is de vrije meningsuiting door (dreiging van) geweld lijkt te zijn toegenomen.  
c.  Afnemend vertrouwen in politici en rol van politieke partijen onzeker
Vooral de grote politieke partijen verliezen hun wortels in de samenleving. Daarnaast lijkt er de laatste jaren sprake te zijn van een afnemend vertrouwen van burgers in politici.
d.   Verplaatsing van de politiek: Zelfstandige bestuursorganen, publieke ambtsdragers en informele verbanden niet onderhevig aan democratische controle
Op veel nieuwe bestuursvormen heeft het gangbare model van onze representatieve democratie weinig vat. Daarnaast is een aantal ambten in ons land in beperkte mate democratisch gelegitimeerd en in beperkte mate onderhevig aan democratische controle.
e.  Bestuurlijke drukte
In Nederland is sprake van een zeer groot aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers dat zich op dezelfde onderwerpen wil profileren. Dit wordt ervaren als een te grote bestuurlijke drukte.
f.    Dramademocratie en beleidsaccumulatie
Incidentenpolitiek, in combinatie met een sterke wederzijdse afhankelijkheid van politiek en media, kan het risico van opeenstapeling van beleid versterken. Dit draagt bij aan klachten over de publieke sector.
g.   Inpassing van Europese besluitvorming in de Nederlandse democratie
Het democratisch tekort in Europa heeft vele kanten werkt door binnen Nederland. Nederlandse politiek bemoeit zich te weinig met de Europese beleidsvoorbereiding.
h.  Afnemend vertrouwen in politici

Over deze punten willen de ministers het debat aangaan. De ministers stellen daarbij de vraag of de stand van zaken in het rapport adequaat is beschreven en of de genoemde aandachtspunten ook inderdaad de nodige aandacht vragen. Ook willen zij weten welke oplossingen denkbaar zijn en welke rol de overheid daarin zou moeten spelen.

Het debat dat de ministers over deze en andere onderwerpen willen aangaan, vindt ook op internet plaats, zie www.onzedemocratie.nl. Op het forum van deze site kunnen burgers met elkaar in debat gaan over de staat van onze democratie en de genoemde aandachtspunten. De ministers zullen tussentijds, op de afzonderlijke punten, ook hun visie geven.

Het rapport De staat van onze democratie vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK