Multifunctionele inzet van biomassa

Nieuws | de redactie
1 november 2006 | Een stijgende vraag naar biomassa voor duurzame energie kan leiden tot extra druk op schaarse landbouwgrond. De Wageningse milieu-econome Adriana Ignaciuk ontdekte in Polen hoe die druk kan worden verminderd en hoe landbouw, milieu en economie kunnen profiteren van biomassateelt: gebruik gewassen die geschikt zijn voor meerdere toepassingen en verbouw op vervuilde grond.Wie energie uit biomassa (organisch materiaal) wil halen, kan gewassen ‘multifunctioneel’ gebruiken. Een plant kan bijvoorbeeld worden opgesplitst: een deel wordt voor energie gebruikt en een deel voor voeding, de zogenoemde ‘multi-product-gewassen’. Ook kan het land waarop biomassa wordt verbouwd op meerdere manieren nuttig zijn. Zo kan grond die te vervuild is voor voedselteelt, wel geschikt zijn voor biomassateelt en door die teelt zelfs schoner worden.

Gebruiken van vervuilde grond De promovenda berekende dat verschillende multifunctionele biomassasystemen uitkomst bieden, afhankelijk van de beleidsdoelstellingen die een overheid nastreeft. Voor vervanging van fossiele brandstoffen zijn multi- product-gewassen een goede optie. Als het gaat om het vergroten van het potentiële biomassa-areaal en mogelijk zelfs om export, is het benutten van vervuilde grond handig. Het blijkt echter moeilijk om al deze doelstellingen te verenigen in één systeem. Voedselproductie en vervuilde grond gaan immers niet samen.

Wilgen
Om de Poolse energiedoelstellingen te halen, zijn volgens Ignaciuk specifieke biomassaplantages nodig met wilgen. Meer geavanceerde systemen kunnen de implementatiekosten verlagen en de milieuvoordelen vergroten, maar de totale bijdrage blijft beperkt. De totale productie van biomassa moet substantieel toenemen.

Ignaciuk onderzocht de gevolgen van grootschalige inzet van verschillende typen multifunctionele biomassasystemen op de productie van biomassa en bio-elektriciteit, landgebruik en landbouw en de rest van de economie. Ze nam de Poolse situatie als uitgangspunt en analyseerde die met verschillende modellen. In één model was bijvoorbeeld sprake van een heffing op conventionele elektriciteit en op de uitstoot van broeikasgassen. In een ander model ging ze uit van verhandelbare emissierechten in plaats van heffingen.

Het onderzoek is uitgevoerd aan Wageningen Universiteit en Research Center in nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het maakt onderdeel uit van het programma ‘BioPUSH: Integrated Strategies for Identifying Optimal Bio-Energy Production and Utilisation Systems’ dat wordt gefinancierd door het NWO/SenterNovem Stimuleringsprogramma Energieonderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK