Kennis in onderwijs moet versterkt

Nieuws | de redactie
8 december 2006 | De Onderwijsraad vraagt de directies en colleges van bestuur van vo-, mbo-, hbo- en wo-instellingen na te gaan waar in hun instellingen tekorten in kennis te signaleren zijn. In zulke gevallen zijn acute reparaties nodig. OCW moet dergelijke reparatieprogramma’s in alle schoolsoorten ondersteunen. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn verkenning Versteviging van kennis in het onderwijs die aan minister Van der Hoeven is overhandigd.Reparatieprogramma’s voor vakken Nederlands en wiskunde
Uit de peilingen blijkt geen sterke achteruitgang van de kennis voor het hele onderwijs. Een algemene conclusie dat het slecht gaat met de kennis in het onderwijs is daarom niet te trekken. Wél zijn er sterke signalen dat er een niveauverlies is voor de vakken Nederlands en wiskunde in alle onderwijssectoren.
Een kennistekort spitst zich bij het vak Nederlands toe op de basisvaardigheden als woordenschat, grammatica en zinsbouw en op meer complexe
taalvaardigheden zoals onderscheiden van hoofd- en bijzaken en redeneren. Wat wiskunde betreft is er sprake van een niveauverlies en een tekortaan reken- en formulevaardigheden. In de praktijk blijken sommige instellingenin het onderwijs nu al maatregelen te nemen om iets te doen aan deze kennistekorten bij leerlingen en studenten. De raad vraagt vo-, mbo-, hbo- en wo- instellingen systematisch na te gaan waar kennistekorten ervaren worden en daar vervolgens reparatieprogramma’s voor op te zetten. De minister moet deze reparatieprogramma’s ruimhartig ondersteunen.

Bepaal een basisniveau van kennis
De raad benadrukt in zijn verkenning verder dat het belangrijk is per vak te bepalen wat het basisniveau voor kennis is, maar ook dat wordt vastgelegd
wat de kern van een discipline of thema is. Op dit moment zit er onvoldoende systematiek in de wijze waarop de onderwijsinhoud wordt bepaald, en dat
kan beter. De raad is van mening dat daarbij ook meer mensen betrokken kunnen worden die willen meepraten over de inhoud van het onderwijs (‘wat
wordt er nou eigenlijk geleerd’), en dat daarvoor ruimte gecreëerd moet worden. Van belang is dat in dat debat opnieuw wordt aangegeven wat tot de
kern van een vak behoort en wat tot de periferie. Internationaal gezien moeten we ook niet snel tevreden zijn. De lat kan hoger worden gelegd, en de
norm waaraan wij onszelf meten opgewaardeerd. De raad adviseert onderwijsinstellingen, leerwegen, profielen en opleidingen na te gaan wat een hogere
lat voor hen concreet betekent en welke (landelijke) ondersteuning daarvoor nodig is.


U vindt het rapport van de Onderwijsraad hier
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK