Reactie FMR

Nieuws | de redactie
1 december 2006 |

Het dagelijks bestuur van de facultaire medezeggenschapsraad kan weinig begrip opbrengen voor deze actie van Eureka, zo laat hij in een reactie weten:

Het is toe te juichen dat studenten, en dus ook deze student, het debat willen voeren; de FMR is met de Faculteit van mening, dat studenten kritisch en zelfverantwoordelijk moeten omgaan met hun studie en dat zij in staat moeten zijn om hun meningen te uiten en te verdedigen. Het wekt echter verwondering dat het studentlid het debat niet voert in de raad en tevens de raad niet informeert over zijn actie. Hij weet als geen ander dat het gehanteerde onderwijsmodel structureel op de agenda van de FMR staat, omdat dat eenvoudigweg tot zijn taken behoort. Voorts is het debat over het opleidingsonderwijs een taak van de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC), waarvan de actievoerende student tevens lid is, en die hem intern een tweede formele discussie- en sturingsmogelijkheid biedt.

Het Dagelijks Bestuur is voorts van mening dat deze student in de open brief aan de minister ten onrechte doet voorkomen dat hij een brede populatie binnen de Hogeschool Utrecht vertegenwoordigt; het betreft een petitie binnen één van de instituten. Ook wordt de indruk gewekt dat het gehanteerde onderwijsmodel gebaseerd is op het zogenoemde ‘nieuwe leren’, hetgeen echter een absolute misvatting is: het door Instituut Archimedes van de Faculteit Educatie gehanteerde model, landelijk bekend onder de naam ‘Het Utrechtse Model’, is een duaal opgezet opleidingsmodel waarin competentiegericht leren en opleiden centraal staat. Dit betekent onder meer dat contacturen en kennisinhouden niet alleen binnen het instituut worden gerealiseerd, maar ook op de praktijkscholen, waar studenten gedurende hun gehele studie delen van hun kennis verwerven en stage lopen én begeleid worden. Een model, waar overheid en scholenveld overigens al jaren voor pleiten. Het door de student geschetste beeld van het aantal contacturen van de opleiding is niet meer dan een karikatuur.

Het Dagelijks Bestuur van de FMR roept zijn studentlid op om zijn taak serieus te nemen en het debat in de raad te voeren. Zijn opvatting is voor de gehele faculteit van grote waarde om de kwaliteit van het onderwijs te verantwoorden en waar nodig bij te stellen. Als FMR en GOC-lid heeft hij een belangrijke taak en verantwoordelijkheid om de verantwoording die in het kader van de kwaliteitszorg in de vorm van rapportages naar medewerkers en studenten, scholen en inspectie worden afgelegd te controleren. Dat zijn feitelijke instrumenten om het opleidingsonderwijs mede te sturen.”

Indirect stipt de student overigens wel een belangrijk zorgpunt in de opleiding van leraren aan. Er is naar de mening van de FMR inderdaad sprake van een spanningsveld tussen de bekostiging en de eisen die aan de opleidingen worden gesteld.


Ton Stiekema, voorzitter

Karin Derks, lid DB


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK