Randstad vereist zwaar accent op kennisbeleid

Nieuws | de redactie
17 januari 2007 | Voor een succesvolle Randstad moet een zwaar accent in het beleid gelegd worden op kennis- en innovatiebeleid. De Commissie-Kok spreekt daar in het bijzonder het nationale beleidsniveau op aan. Zonder omhaal stelt het rapport : “Daartoe dient de Kennisinvesteringsagenda (KIA) van het Innovatieplatform te worden uitgevoerd. Deze beoogt, naast een intensivering van publieke uitgaven voor kennis, private partijen te stimuleren om meer te investeren in onderwijs en innovatie. Gelet op de relatief lage kennisinvesteringsquote van de Randstad is de Kennisinvesteringsagenda bij uitstek voor de Randstad van belang.”


Relatief zwak is de kenniscirculatie in de Randstad, want ondanks “een sterke concentratie van uitstekende universiteiten en onderzoeksinstellingen….wordt er door bedrijven in de Randstad relatief weinig geïnvesteerd in (technologische) research and development (R&D). Dit heeft te maken met de sectorstructuur van de Randstadeconomie, die in hoge mate wordt bepaald door de dienstensector.” Daarom moet met name deze sector nadrukkelijker aangesloten worden op de kennisinfrastructuur, zo stelt de commissie.

De belangrijkste passages op dit terrein leest u hier onder.‘Net als in veel andere OESO-landen geldt in de Randstad dat hogere productie bijna alleen nog behaald kan worden door innovatie. Er liggen op het terrein van kennis en innovatie vele potenties in de Randstad. Het aandeel hoog opgeleiden in de Randstad ligt ten opzichte van een aantal vergelijkbare OESO- regio’s duidelijk hoger. De groei van deze groep blijft echter achter. Toptalent kan beter worden opgeleid, aangetrokken en vastgehouden.
De Randstad beschikt over een sterke concentratie van uitstekende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Toch wordt er door bedrijven in de Randstad relatief weinig geïnvesteerd in (technologische) research and development (R&D). Dit heeft te maken met de sectorstructuur van de Randstadeconomie, die in hoge mate wordt bepaald door de dienstensector.

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen het bedrijfsleven (met name de industrie) en universiteiten en hogescholen verbeterd, bijvoorbeeld door de oprichting en ondersteuning van Top Technologische Instituten. Ook het aantal spin-offs neemt toe, met name op het gebied van ICT en de lifesciences. Maar vergeleken met andere Europese landen, moet én kan de Randstad beter presteren. Belangrijk is daarbij dat met name de dienstensector aangesloten raakt op de kennisinfrastructuur.’

‘De nationale overheid moet in de eerste plaats generieke maatregelen nemen die zorgen voor een goed ondernemingsklimaat, een sterkere kennisontwikkeling en een evenwichtige arbeidsmarkt:

• Onderwijs- en wetenschapsbeleid dat (internationaal) toptalent, toponderzoek en ondernemingszin stimuleert en voldoende ruimte en mogelijkheden biedt. Er moet in het hoger onderwijs meer ruimte komen voor excellentie (selectie) om toptalent te stimuleren en voor de arbeidsmarkt van de Randstad te behouden (top-onderzoeksinstituten, honourstrajecten en university colleges).

• Een structurele meerjarenaanpak voor kennis en innovatie. Daartoe dient de Kennisinvesteringsagenda (KIA) van het Innovatieplatform te worden uitgevoerd. Deze beoogt, naast een intensivering van publieke uitgaven voor kennis, private partijen te stimuleren om meer te investeren in onderwijs en innovatie. Gelet op de relatief lage kennisinvesteringsquote van de Randstad is de Kennisinvesteringsagenda bij uitstek voor de Randstad van belang.

• Een arbeidsmarktbeleid dat voldoende flexibel is, rekening houdt met toenemende krapte en tegelijkertijd arbeidsparticipatie en -productiviteit vergroot. Daarnaast is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nodig, op zowel MBO- als HBO-niveau.

• Een immigratiebeleid dat ertoe leidt dat voldoende kenniswerkers zich (tijdelijk) in Nederland willen en kunnen vestigen.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK