Versterking lerarenopleiding gebundeld

Nieuws | de redactie
10 januari 2007 | Universiteiten en hogescholen krijgen een bijdrage voor de oprichting van acht regionale samenwerkingsverbanden en acht landelijke expertisecentra om de lerarenopleidingen kwalitatief te versterken. OCW stelt hiervoor 11,6 miljoen euro beschikbaar voor 2007-2008.


In een regionaal samenwerkingsverband werken lerarenopleidingen onderling en met scholen in de regio samen om de vraag en aanbod van leraren in de regio beter af te stemmen, kennis en expertise uit te wisselen en te zorgen voor meer maatwerk in de opleidingen. In een landelijk expertisecentrum werken instellingen uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs samen om inhoudelijke en vakdidactische expertise in een bepaald vak, zoals bèta-techniek, rekenen en wiskunde en moderne vreemde talen, te ontwikkelen en te bundelen en deze expertise aan lerarenopleidingen en scholen aan te bieden.

In de regio Brabant gaan alle op educatie gerichte instituten en onderwijsbegeleidingsdiensten van Fontys en de pabo van Avans Hogescholen in Breda de bestaande samenwerking uitbreiden en verbeteren. Hiervoor krijgen de betrokken onderwijsinstellingen 867 duizend euro subsidie. In de regio Limburg gaat het om de samenwerking tussen Fontys en de pabo’s van Hogeschool Zuyd in Heerlen en Maastricht. Dat wordt voor 314 duizend euro gesubsidieerd.

De samenwerkingsverbanden krijgen vorm via diverse deelprojecten. Het overeenkomstige doel van die projecten is elkaar te laten profiteren van aanwezige expertise en het aanbod van de onderwijsinstellingen beter op elkaar af te stemmen. Zo zullen bijvoorbeeld pabo’s gaan samenwerken met lerarenopleidingen om de doorstroom van afgestudeerde pabostudenten naar lerarenopleidingen makkelijker te maken. Naast de vele deelprojecten is er één centraal project. Dat is erop gericht de relatiebeheersystemen van de deelnemende opleidingen op elkaar af te stemmen. ‘Tot op zekere hoogte kunnen we straks in elkaars keuken kijken’, zegt Jan Haan, die namens Fontys de subsidies heeft aangevraagd. ‘Zo kunnen we zien wie waarmee bezig is, zodat we een beroep kunnen doen op elkaars kennis en ervaring.’

De subsidie voor het expertisecentrum zorg (675 duizend euro) is toegekend aan Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Samen met de Hogeschool Utrecht en Windesheim zullen projecten opgestart worden op het gebied van onderwijs en zorg. ‘De kennis die dit oplevert is niet alleen bedoeld voor de deelnemende hogescholen, maar moet beschikbaar worden gesteld aan alle lerarenopleidingen die daarom vragen’, zegt Haan. De kennis wordt onder andere toegankelijk gemaakt door de opzet van een kennisbank speciale onderwijszorg.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK