Balkenende IV: één wet voor HO en R&D

Nieuws | de redactie
7 februari 2007 | Het nieuwe kabinet zout de leerrechten op en komt met één geïntegreerd wetsvoorstel voor bekostiging en besturing van hoger onderwijs en onderzoek. Naar verluidt kijkt de nieuwe coalitie daarbij nauwlettend naar de opzet terzake van de Vlaamse minister Frank Vandenbroucke, lees diens interview met ScienceGuide daarover hier. De extra investeringen in het HO zullen primair op de eerste en tweede geldstroom worden gericht.

"Creativiteit is de bron van innovatie," stelt het regeerakkoord en komt met een reeks initiatieven om kennis en innovatie aan te moedigen. Wouter Bos wordt als schatkistbewaarder lid van het innovatieplatform, want dit blijft bestaan en zal qua samenstelling vanuit de departementen worden herzien.


Een in te stellen taskforce “technologie, onderwijs en arbeidsmarkt” zal worden gevraagd advies te geven en actie te ondernemen om het tekort aan technici en technologen aan te pakken, ook wordt de kennismigratie naar ons land aangewakkerd.

De meest sailliante passages rond kennis, HO, onderzoek en innovatie vindt u hier.Onderwijs

1. De kwaliteit van ons onderwijs moet worden gegarandeerd. Wat leerlingen en studenten

moeten kennen en kunnen aan het einde van hun leerloopbaan wordt duidelijk

vastgelegd, evenals de maatschappelijke doelen van het onderwijs. Scholen krijgen meer

ruimte voor de invulling daarvan. Ze leggen over resultaten verantwoording af aan

ouders, studenten en minister. Als de kwaliteit te kort schiet moet de minister snel en

effectief kunnen ingrijpen. Bij goed presteren van onderwijsinstellingen zal sprake zijn

van vermindering van toezicht.9. Er komt na overleg met het onderwijsveld op korte termijn één nieuw geïntegreerd

wetsvoorstel voor bekostiging en besturing van hoger onderwijs en onderzoek. Dit

wetsvoorstel zal o.a. aandacht besteden aan kwaliteitsverbetering en de positie van

kwetsbare opleidingen. Tevens zal het uniforme, eenvoudige en handhaafbare

bekostigingsregels bevatten die oneigenlijke bekostiging kunnen tegengaan en recht doen

aan de positie van de student. Het wetsvoorstel leerrechten zal in afwachting van dit

wetsvoorstel worden aangehouden.10. Er zal extra worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs, met name via de 1ste en 2e geldstroom.13. Wetgeving die doorstroming in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo belemmert zal

worden geschraptKennis en Innovatie

1. Een goede samenwerking en uitwisseling tussen universiteiten, hogescholen,

kenniscentra en het bedrijfsleven komt het innoverende vermogen van onze economie ten

goede. Hier ligt een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van instellingen

in het (beroeps)onderwijs en van werkgevers.2. Er wordt – met speciale aandacht voor de ontwikkeling van duurzame energie – extra

geïnvesteerd in het ongebonden en zuiver wetenschappelijk onderzoek en in het

onderzoek in de tweede geldstroom.3. Aan innovatie wordt een impuls gegeven door versterking van de WBSO-regeling en een

uitbreiding van de innovatievouchers.4. De mogelijke bevordering van nieuwe innovatieve technieken zal bij aanbestedingen

door het Rijk worden meegewogen. De positie van de overheid als launching customer

zal worden versterkt.5. Herijking van het reguliere vreemdelingenbeleid conform de nota ‘Naar een modern

migratiebeleid’ wordt uitgewerkt in een meerjarenprogramma voor de immigratie ten

behoeve van de arbeidsmarkt en door continuering en verdere verbetering van het beleid

ten aanzien van “kennismigranten”. Bezien wordt of de hoogte van leges onnodige

belemmeringen oplevert voor deze groepen; alsdan wordt de hoogte van deze leges

aangepast.6. Het Innovatieplatform blijft bestaan en wordt opnieuw ingericht voor de taken die in de

komende periode aan de orde zijn, met bijzondere aandacht voor de deelgebieden zorg,

energie en waterbeheer. De samenstelling en de betrokkenheid van de departementen zal

nader worden bekeken.Ondernemerschap


3. Bestaande durfkapitaalregelingen zullen worden gebundeld en effectiever ingezet,

gericht op een goede toegang tot de kapitaalmarkt voor starters en groeiende bedrijven.

Ook de beschikbaarheid van micro-kredieten voor startende ondernemers wordt

verbeterd.4. Het MKB zal de komende kabinetsperiode meer aandacht en accent krijgen. De positie

van het MKB wordt bevorderd door ruimere toegang tot innovatiesubsidies,

innovatievouchers en overheidsopdrachten.6. Het oplopende tekort aan technici en technologen vraagt om een gerichte aanpak. Een in

te stellen taskforce “technologie, onderwijs en arbeidsmarkt” zal worden gevraagd

daarvoor advies te geven en actie te ondernemen.10. Kansrijke initiatieven en betekenisvolle sectoren in de Nederlandse economie zullen

mede vanuit het kennis- en innovatiebeleid gericht worden ondersteund, in het kader

van de zogenaamde sleutelgebiedenaanpak.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK