Chang grijpt nieuwe kans

Nieuws | de redactie
21 maart 2007 | De commissie-Chang, die advies gaf over de dynamisering van het onderzoek en wetenschapsbeleid, heeft bij de publicatie van het regeerakkoord een eigen, niet publieke analyse opgesteld voor de nieuwe bewindslieden. Naast hulde voor de lijn in het akkoord geven Chang c.s. kritische beschouwingen, met name over de onveranderde toewijzing van de aardgasgelden. Een slechte aanpak vinden zij dit en daarom “ligt het ons inziens in de rede om de M€300-gelden (volgens ons voor NWO) en het deel uit de M€1.000- gelden voor de universiteiten met zo min mogelijk etiketten, boodschappen en partner-verplichtingen op te tuigen.” De commissie is vlijmscherp over de aanpak via de zogeheten ‘smartmix-aanvragen.’

“Omdat wij geen herhaling zouden willen van wat zich bij de Smartmix heeft afgespeeld. Het is een feit dat heden nog steeds geen Smartmix-aanvragen volgens een nette procedure zijn toegewezen, terwijl het al weer jaren geleden is dat tot de M€100 Smartmix door de regering werd besloten.” U leest het volledige advies hier onder.
‘De (in 2006 gedechargeerde) Commissie Dynamisering heeft onderstaande reactie op het Coalieakkoord d.d. 07-02-2007 geformuleerd:

Uiteraard hopen wij dat de nieuwe Regering spoedig met een (inhoudelijk) regeringsstandpunt naar aanleiding van ons rapport komt. Wij hebben destijds in ons rapport 17 concrete maatregelen voorgesteld – uitgesplitst naar maatregelen die geen en die wel extra geld behoeven – en nog steeds stellen wij een reactie op elk van de maatregelen op prijs. Ons inziens is de inhoud van het Coalitieakkoord zodanig dat – weliswaar met bedragen kleiner dan door ons bepleit – de nieuwe regering onze maatregelen als invulling van het Coalitieakkoord kan overnemen. Het accent van de nieuwe regering op het vrije ongebonden onderzoek heeft volledige steun!

Ons eerste (vervolg)commentaar betreft de set van 14 voornemens die in de paragraaf Onderwijs van het Coalitieakkoord zijn aangekondigd én de financiële consequenties van deze set. Voornemen 10 (pag.19) betreft extra investeringen in het hoger onderwijs via 1ste en 2e geldstroom. Voornemen nr. 10 is in lijn met de door ons voorgestelde maatregel 15 waarin wij structureel extra gelden voor zowel NWO als de universiteiten voorstelden. Echter, de kosten van de totale set aan 14 voornemens uit deze paragraaf van het Coalitieakkoord komen zeker uit boven de M€1.000 extra die door de nieuwe regering is uitgetrokken. Wij zouden dus in voornemen 10 voor hoger onderwijs gewoon het woord “universiteiten” willen lezen. Een substantieel deel van de M€1.000 zou in de geest van ons rapport in ieder geval moeten gaan naar de voor de kenniseconomie van groot belang zijnde alfa en gamma vakken. Wij achten dit in combinatie met ons volgende punt (NWO) van groot belang.

Ons tweede punt betreft voornemen 2 (pagina. 16) in de paragraaf Kennis en Innovatie. Extra investeringen in ongebonden en zuiver wetenschappelijk onderzoek en in het onderzoek in de tweede geldstroom stroken met de aanbevelingen van de Commissie. Daarbij hoopt de Commissie dat de nieuwe regering de uitgetrokken gelden (M€75 à 150 à 225 à 300) in lijn met onze maatregel 9 (M€500 NWO) spoedig geheel aan NWO ter beschikking stelt. Wij schrijven hier het woord “spoedig”omdat wij geen herhaling zouden willen van wat zich bij de Smartmix heeft afgespeeld. Het is een feit dat heden nog steeds geen Smartmix-aanvragen volgens een nette procedure zijn toegewezen, terwijl het al weer jaren geleden is dat tot de M€100 (=M50 OCW + M€ EZ) Smartmix door de regering werd besloten.

Het derde punt betreft voornemen 9 (pag.19) in de paragraaf Onderwijs (wetsvoorstel voor bekostiging en besturing van hoger onderwijs en onderzoek; met aandacht voor kwaliteitsverbetering). Hoewel het woord “bekostiging” in onze taakopdracht niet voorkomt, hebben wij in ons rapport een passage over “De directe bekostiging vanuit OCW naar de universiteiten” opgenomen. Verder hebben wij in ons advies de invalshoek “prestatiebekostiging”als parameter in het bekostigingsmodel vanuit OCW naar de universiteiten afgewezen. De tekst van voornemen 9 is niet helder maar dat er een aan deze tijd aangepast (en dus beter) bekostigingsmodel moet komen is duidelijk.

Als vierde punt valt ons in de zin “de huidige FES- criteria en toewijzingsprocedure worden gehandhaafd.”(pag. 47). Opvattingen in ons rapport zijn niet in lijn met deze zin. Nu de Regering in zekere zin toch voor continuering van bestaande procedures e.d. kiest, ligt het ons inziens in de rede om de M€300- gelden (vervolgens ons voor NWO) en het deel uit de M€1.000-gelden voor de universiteiten met zo min mogelijk etiketten, boodschappen en partner- verplichtingen op te tuigen.

Zoals wij in onze eerste alinea schreven is de inhoud van het Coalitieakkoord zodanig dat wij denken dat de nieuwe regering zich zeer goed kan vinden in onze 17 maatregelen en deze dus zonder meer kan overnemen, met enige temporisering van financiële kaders.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK