Lectoraat werkt aan diverse schoolklas

Nieuws | de redactie
3 april 2007 | Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) is een samenwerkingsverband van het lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School van de Hogeschool Utrecht, het Instituut voor Leraar en School en het Expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit in Nijmegen in het kader van de Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen 2006 – 2008 van het ministerie van OC en W. LEONED beoogt een aanvulling te zijn op de al bestaande expertisecentra Nederlands en wil leraren in basis- en voortgezet onderwijs beter voorbereiden op het werk in talig heterogene groepen door verbetering van de curricula van de lerarenopleidingen. LEONED wil nadrukkelijk een platform zijn van en voor de lerarenopleider.Aanleiding

Aanleiding voor de oprichting van LEONED is de constatering dat de kwaliteit van het Nederlandse taalonderwijs onder druk staat, terwijl docenten op alle niveaus in de praktijk in toenemende mate te maken hebben met grote verschillen in taalvaardigheid tussen leerlingen. Docenten van alle vakken staan hier vaak voor een lastige taak. Zij geven ook aan dat ze zich hiervan bewust zijn, maar worden tot op heden vaak nog onvoldoende voorbereid op het werk in heterogene groepen.

Kernaspecten zijn hierin het leren observeren en analyseren van verschillen in taalvaardigheid, het leren opzetten en uitvoeren van leerlijnen Nederlands passend bij individuele behoeften, daartoe differentiëren binnen de klas, en het verweven van een taalontwikkelende didactiek in alle vak- en vormingsgebieden (taalgericht vakonderwijs) Speciale aandacht vraagt ook de functionele taalvaardigheid die studenten zelf behoeven om in de scholen hun werk te kunnen uitvoeren; taalbeleid in het HBO valt zodoende ook onder het aandachtsveld van LEONED.

Doelen

LEONED wil werken aan de kwaliteit van leraren in impliciet en expliciet onderwijs Nederlands in heterogene klassen via de volgende stappen:

–         het uitwerken met opleiders en werkveld van gezamenlijke prioritering en strategische agenda rond bovengenoemd thema

–         het expliciteren van docentcompetenties, o.a. via inventariserend onderzoek van curricula van lerarenopleidingen in vergelijkbare internationale contexten; daaronder valt ook beschrijving van de benodigde kennisbasis

–        het met lerarenopleidingen uitwerken van de benoemde competenties in opleidingscurricula, leidend tot zowel een concrete ‘toolkit’ met opleidingsmaterialen als scenario’s voor de implementatie; deze activiteiten gaan gepaard met flankerend onderzoek

–        actieve bevordering van implementatie van de opgebouwde kennis in de opleidingen.

De werkwijze

LEONED zal vooral werken via uitgezette pilots op opleidingen die onderdelen van het werkprogramma adopteren. Klankbordgroepen per sector (basisonderwijs, tweede- resp. eerstegraadsgebied en HBO)  zullen het ontwikkelwerk volgen en daarover meedenken.

Betrokken medewerkers:

Coördinator: dr. Bart van der Leeuw (VANUIT Fontys Pabo Den Bosch gedetacheerd naar de HU)

Projectteam: dr. Mienke Droop (EN en HU), dr. Anneli Schaufeli (Pabo Groenewoud), drs. Ingrid Stassen (Radboud Universiteit), drs. Harald Weessies (HU, Instituut ARCHIMEDES), drs. Mariëtte van Dam-Helmig (Fontys Lerarenopleidingen)

Stuurgroep: dr. Piet Hein van de Ven, dr. Maaike Hajer, drs. Hennie Biemond

Managementassistente: drs. Anouk van de Beek

 

Contactadres:

Hogeschool Utrecht, Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School

Postbus 14007 3508 SB  Utrecht

030-2547148

Email: lectoraatmcs@hu.nl of anouk.vandebeek@hu.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK