Scheefgroei dreigt op de arbeidsmarkt

Nieuws | de redactie
18 april 2007 | De arbeidsmarkt kan het tempo van de economische groei niet meer bijbenen. Op een aantal plekken dreigt forse scheefgroei. Aan de ene kant nemen de banen nog steeds toe, aan de andere kant zijn er grote groepen werkzoekenden die niet aan de vraag kunnen voldoen. Stijgende werkgelegenheid en personeelstekorten gaan zo samen met hardnekkige vormen van werkloosheid.


Dit stelt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in zijn Arbeidsmarktanalyse 2007, die gisteren aan staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangeboden. De conclusies van de Arbeidsmarktanalyse 2007 van de RWI zijn voor werkgevers, werknemers en gemeenten richtinggevend voor het arbeidsmarktbeleid van de komende jaren.

De vraag naar personeel betreft vooral goed opgeleide werknemers. Grootste knelpunt op de arbeidsmarkt is dat veel nieuwe toetreders te laag opgeleid zijn om aan deze vraag te voldoen.
De RWI constateert verder dat de werkloosheid minder gedaald is dan gelet op de sterk gestegen werkgelegenheid kon worden verwacht. Een oorzaak hiervan is dat meer mensen zich op de arbeidsmarkt hebben gemeld. Op zichzelf is dit een goede ontwikkeling, maar hierdoor hebben veel langdurig werklozen nog niet van de aantrekkende economie kunnen profiteren. Velen van hen hebben inmiddels een te grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor de RWI ligt de sleutel voor een beter functionerende arbeidsmarkt vooral in een verhoging op alle fronten van het opleidingsniveau. Noodzakelijk is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vooral op middelbaar niveau valt hier nog een wereld te winnen. Ook een permanente scholing van werkenden is belangrijk. Hierdoor kunnen zij makkelijker doorstromen naar hogere functies, wat weer werkgelegenheid in de lagere regionen oplevert. Daarnaast is het belangrijk dat bij het re-integreren van (langdurig) werklozen meer ruimte komt voor scholing en het opdoen van werkervaring.

De RWI wijst het kabinet er verder op dat zonder gerichte maatregelen er voor bepaalde groepen weinig perspectief is op de arbeidsmarkt. Naast de langdurig werklozen geldt dit voor de oudere werkzoekenden en voor veel allochtonen.
Een actief re-integratiebeleid met behulp van waar nodig de inzet van gesubsidieerde banen is dan ook hard nodig. Daarbij kan gedacht worden aan leerwerktrajecten, maar ook aan participatiebanen (overeenkomstig de varianten van het RWI-advies) voor degenen voor wie terugkeer op een reguliere arbeidsplaats op afzienbare termijn geen optie is. Voor dit alles worden in het regeerakkoord voorstellen gedaan, waar de RWI bij de uitwerking ervan graag betrokken wil zijn.

Ten slotte vindt de RWI het noodzakelijk om mobiliteit en employability te bevorderen. Een voortdurende stroom van vrijwillig vertrekkende werknemers geeft werkgevers de gelegenheid het personeelsbestand aan hun veranderende behoeften aan te passen. Ook voor werknemers zelf levert mobiliteit meer kansen op de arbeidsmarkt op. De RWI komt later dit jaar met een programma om ‘van werk naar werk-mobiliteit’ te realiseren. 

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de re-integratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI.


U kunt de Arbeidsmarktmonitor 2007 hier downloaden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK