Verleden en toekomst van de bèta-disciplines

Nieuws | de redactie
2 april 2007 | De Vrije Universiteit Amsterdam organiseert op 19 april een symposium over het thema disciplinariteit in de bèta-wetenschappen. In de westerse wereld is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs georganiseerd langs disciplinaire lijnen, die vaak al in de vroege negentiende eeuw zijn ontstaan. Ondanks het feit dat in de twintigste eeuw allerlei sub-specialiteiten het licht hebben gezien, bepalen de klassieke disciplines zoals 'wiskunde', 'natuurkunde', 'astronomie', 'scheikunde', en 'biologie' in belangrijke mate de professionele identiteit van de bèta-wetenschappers.

Echter, nieuwe zich snel ontwikkelende vakgebieden zoalsinformatica, genomics, nano- en neurowetenschappen neigen er steedssterker toe de vertrouwde disciplinaire grenzen teoverschrijden.

In een reactie hierop hebben beleidsmakers enwetenschapsbestuurders vraagtekens geplaatst bij de conventioneleinstitutionele en disciplinaire indelingen. Moet de wetenschapinmiddels niet anders worden verkaveld? Anderen hechten echtersterk aan de bestaande disciplinaire indelingen en verzetten zichtegen een mogelijke herschikking. De stelling wordt verdedigd datde bekende disciplines nodig zijn om een basisopleiding op hoogniveau te garanderen. Bovendien – zo is de gedachte – zijn dehuidige disciplines voldoende flexibel om nieuwe ontwikkelingen opte vangen.
Deze controverse heeft de Sectie Algemene Vorming van de VU ertoeaangezet het symposium te organiseren. Met deze bijeenkomst wordtbeoogd om enerzijds vanuit een geschiedkundig perspectief tereflecteren op het ontstaan en de aard van wetenschappelijkedisciplines en anderzijds in te gaan op het ontstaan van nieuwespecialiteiten en de toekomst van de bèta-disciplines.

Op het symposium worden publiekslezingen gehouden door RobbertDijkgraaf en Taede Sminia. Toegang is gratis. Meer informatie vindtu hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK