Plasterk gecharmeerd van HOA

Nieuws | de redactie
1 juni 2007 | Minister Plasterk komt nog voor de zomer met een gerichte reactie op de gedachte van de vorming van het "interessante voorstel" van een HOA. Hij heeft de Kamer gemeld een geïntegreerd onderwijstoezicht - ook verder strekkend dan het hoger onderwijs - na te streven en op korte termijn met voortellen te gaan komen. Onderzoek in het kader van de evaluatie van de wet Onderwijstoezicht maakt dit mogelijk. 

Hij zegt daarbij “toe dat ik in bovenbedoelde brief ook zal ingaan op het door het ISO uitgebrachte rapport Zuiver op de graad, waarin interessante voorstellen worden gedaan voor verbetering van accreditatie en waarin eveneens argumenten worden aangedragen voor een Hoger Onderwijs Autoriteit.”

De minister noemt de volgende overwegingen van belang voor zijn visie terzake:

• het streven naar een optimale inrichting van het toezicht dient naar mijn mening niet beperkt te blijven tot het hoger onderwijs; mijn inzet is gericht op het toezicht in brede zin.

• bij dit onderzoek dienen naar mijn oordeel alle vormen van toezicht en toezichthouders aan de orde te komen; ik wil mij niet beperken tot het toezicht op de kwaliteit van het (hoger) onderwijs
zoals in de motie gesteld. Het gaat bv. ook om het toezicht op de doelmatigheid en rechtmatigheid.

• voor het hoger onderwijs dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de internationale verplichtingen die wij zijn aangegaan. De samenwerking met Vlaanderen m.b.t. accreditatie is geregeld in het verdrag van 2003. Voorts worden in toenemende mate op Europees niveau eisen gesteld aan de kwaliteitszorg. Tussen de zgn. “Bologna- ministers” gelden afspraken over de externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs; deze zijn onlangs tijdens de bijeenkomst in Londen verder uitgewerkt.

• In het Coalitieakkoord is voor het hoger onderwijs opgenomen dat na overleg met het onderwijsveld een nieuwe geïntegreerde visie voor besturing en bekostiging ontwikkeld zal worden, met aandacht voor kwaliteitsverbetering en de positie van de student. Het toezicht is een afgeleide van de visie op de sturingsconceptie voor het hoger onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK