Ritzen “conform de regels, maar excessief” beloond

Nieuws | de redactie
16 juli 2007 | De Universiteit Maastricht heeft conform de regels gehandeld bij het aantrekken en belonen van haar voorzitter Jo Ritzen, aldus minister Plasterk in antwoord aan de Kamer. Wel acht hij de uitkomsten van hun handelen “in juridische zin niet onrechtmatig”, maar wel “excessief” en voegt daar bits aan toe, dat “de verklaring van de UM mij niet [heeft] overtuigd waarom de volledige € 170.000, die ontvangen is van de Wereldbank, niet door de heer Ritzen is gebruikt om een deel van zijn pensioengat te dichten.”

De minister legt daarbij de vraag op tafel “of een dergelijke bindingspremie inclusief de huur voor de woning niet een te groot beslag legt op publieke middelen en ten principale wenselijk is, zeker als de bedragen het karakter van een “transfersom” zouden krijgen. Ik ben van mening dat erg terughoudend moet worden omgegaan met dergelijke vergoedingen. Slechts in zeer bijzondere gevallen zou dit mogelijk moeten zijn en dan nog in zeer beperkte mate.”

De Raad van Toezicht van de universiteit meldt dat hij vast stelt dat de minister daarmee “de opvatting van de Raad van Toezicht [deelt] dat de Universiteit Maastricht volkomen rechtmatig heeft gehandeld en dat de kosten destijds op de juiste wijze in de jaarrekening zijn verantwoord. De minister is voorts van mening dat de bindingspremie excessief is. De Raad deelt deze laatste opvatting niet. Gelet op de omstandigheden van destijds, rekening houdend met de statuur van de heer Ritzen en gelet op de wijze waarop inmiddels de voorzitter inhoud heeft gegeven aan het voorzitterschap is de Raad nog steeds van oordeel dat zij destijds doelmatig en proportioneel heeft gehandeld.” Voorzitter Elverding legt het in de Telegraaf nog eens uit: “Zo gaat dat bij onderhandelingen. Je komt uiteindelijk op een totaalpakket uit waarin iedereen zich kan vinden. Maar dat leggen we de minister nog wel uit.”

Toch gaat Plasterk de openbaarheidregelgeving niet aanpassen, want na een wijziging onder het vorige kabinet zou een handelwijze als die in Maastricht niet langer mogelijk zijn: “Ik ben van mening dat deze wet de gevraagde transparantie biedt en vind een aanpassing van de richtlijn voor de verslaggeving daarom overbodig. Een situatie zoals met de verwerking van de bindingspremie van de heer Ritzen in de jaarrekening is daardoor niet meer mogelijk.”

Ook wil hij de situatie niet bij andere HO- instellingen natrekken, want “met terugwerkende kracht te onderzoeken welke andere HO- instellingen dit ook hebben gedaan lijkt mij niet zinvol omdat de uitgaven in de onderhavige casus rechtmatig zijn gedaan.” Wel wil hij na binnenkomst van het advies van de commissie Dijkstal het punt van de bindingspremies “hier expliciet bij betrekken.”  Op de vraag van SP’er Jasper van Dijk of hij zulke premies wil aanpakken door “op zijn minst een maximering” zegt de minister ‘ja’. Of de minister daar van Dijkstal een middel in handen voor krijgt, blijkt OCW nog niet te weten. “Dijkstal gaat over de inkomens. Niet zeker is of hij straks ook handvatten aandraagt om iets te doen aan een startpremie als in Maastricht,” meldt een woordvoerder.

ScienceGuide presenteerde vorige week al hoe deze werkwijze feitelijk tot stand zou kunnen worden gebracht. Zowel de SP als het CDA gaven daarna aan deze route nadrukkelijk in overweging te nemen voor -zo nodig- eigen initiatiefwetgeving rond governance.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK