UvA krijgt leerstoel kwaliteit van leven

Nieuws | de redactie
26 juli 2007 | Neil Aaronson is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kwaliteit van leven bij chronische en/of levensbedreigende ziekten aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut.


  
Neil Aaronson is sinds 1987 werkzaam bij het Nederlands Kanker Instituut, sinds 1989 als hoofd van de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie. Daarnaast was hij tussen 1995 en medio 2007 als bijzonder hoogleraar Psychosociale Oncologie verbonden aan het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc). Tevens was hij van 1987 tot 2000 onderzoeksdirecteur van het Amsterdam Collaborating Center for Research and Training in Methods of Assessment of Quality of Life in Relation to Health Care van de World Health Organisation (WHO). Aaronson was tussen 1987 en 1994 als senior-onderzoeker en universitair hoofddocent betrokken bij de afdeling Klinische Psychologie van de UvA. Hij promoveerde aan de University of California, Los Angeles (UCLA). Voor zijn komst naar Nederland in 1987 was hij onder andere onderzoeker bij een stichting voor onderzoek en onderwijs van een grote zorginstelling in Los Angeles en bij de afdeling Behavioral Sciences and Health Education van de School of Public Health, UCLA.

De laatste jaren heeft Aaronson zich in zijn werk vooral gericht op twee onderzoekslijnen: de ontwikkeling en toepassing van methodes voor het meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in een interculturele context en de integratie van maten van kwaliteit van leven in zowel klinische trials als de dagelijkse klinische praktijk; en de psychosociale gevolgen van genetische testen en screening voor kanker.

Een gestructureerde samenwerking tussen de afdeling Psychologie van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA – in het bijzonder de programmagroep Klinische psychologie – en het Nederlands Kanker Instituut zal resulteren in een versterking en verbreding van de positie van chronische ziekten in het algemeen en de oncologie in het bijzonder als werkgebied van de faculteit. Binnen het onderwijsprogramma zal Aaronson zich voornamelijk richten op de begeleiding van masterstudenten (in het kader van wetenschappelijke stages) en promovendi (in het kader van de AIO c.q. OIO-opleiding). Daarnaast zal hij betrokken zijn bij het onderwijs aan studenten in de vorm van colleges, werkgroepbesprekingen enz.

Verder zal Aaronson onderzoek naar de psychosociale gevolgen van kanker en de kankerbehandeling stimuleren en initiëren. Het onderzoek zal betrekking hebben op het beschrij­ven van de aard en de ernst van de psychosociale problemen waarmee patiën­ten in de diverse stadia van hun ziekte en behan­deling te maken hebben (be­schrijvende epidemio­logie), en het vaststellen van normen met betrekking tot het ni­veau van psychosociaal functioneren van speci­fieke patiën­tenpopu­la­ties. Daarnaast is er in het onderzoek aandacht voor het identi­ficeren van in­divi­duele pa­tiënten voor wie extra begelei­ding nodig is, het toetsen en bijstellen van de kwaliteit van zorg, en het ontwikkelen van psychosociale interventies. Ten slotte komt ook het evalueren van de doelmatigheid van medische behandelingen (door middel van kwa­liteit van leven onderzoek binnen klinische trials) en psycho­sociale interven­ties (bijvoorbeeld voorlichtings- en begeleidingsprogramma’s voor patiënten en hun naasten) aan bod.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK