Bregje de Vries – Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen

Nieuws | de redactie
14 augustus 2007 |

Bregje de Vries studeerde Onderwijskunde en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en studeerde af op de rol van ICT in spelend leren. Kort daarna startte zij een promotieonderzoek aan de Universiteit Twente naar de rol van ICT in samenwerkend onderzoekend leren en richtte dit ontwerponderzoek op het stimuleren van reflectie op het leren door basisschool leerlingen. Aan dezelfde universiteit deed zij vervolgens onderzoek naar de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk en specifiek daarin naar het samenwerken in kennis- of leergemeenschappen. Per december 2006 is zij als lector aangetreden bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen
Onderwijsontwikkelingen van de laatste jaren beogen de leerlingpopulatie tot het volle potentieel te ontwikkelen in verzelfstandigde leertrajecten. Bovendien is met de komst van de kennismaatschappij ook na de afronding van een beroepsopleiding het leren niet afgelopen. De verwachting is dat mensen gedurende hun arbeidzame leven ‘een leven lang’ blijven leren. Gevolg van de ontwikkelingen is dat de taakstelling van docenten verandert. In veel scholen is het takenpakket al een combinatie van leerstof overdragende en leerproces ondersteunende activiteiten. In een kleiner aantal vernieuwingsscholen zijn de taken verder opgeschoven naar die van onderwijsontwikkelaars en ‘ontwerpers van innovatieve leerarrangementen’. De docent levert in deze rol van ontwerper als ‘kennisproducent’ een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Voor veel docenten is deze rol nieuw. Ook staat de kennis en implementatie van het vraaggestuurd aanbieden van innovatieve leerarrangementen aan groepen en individuele leerlingen nog in de kinderschoenen. Het lectoraat zal zich richten op de bepaling, ontwikkeling en toetsing van competenties die een (aankomend) docent nodig heeft om zich als ‘ontwerper van innovatieve leerarrangementen’ te doen gelden in school en opleiding en in samenwerking met externe partijen.

Doel lectoraat en kenniskring

Het lectoraat kent twee hoofddoelen. Ten eerste wil het lectoraat het articulerend vermogen bij betrokkenen ontwikkelen over hun rol als ‘ontwerper van innovatieve leerarrangementen’. Dit betreft leren kijken, reflecteren en samenwerken als ontwerper. Aansluitend bij een narratieve benadering van onderzoek nodigt het lectoraat betrokkenen uit praktijkverhalen over ‘ontwerpen’ en ‘leerarrangementen’ te articuleren, resulterend in ‘anekdotische evidentie’ die de basis vormt voor de ontwikkeling van op de praktijk betrokken theorie. Ten tweede beoogt het lectoraat nieuwe competenties bij betrokkenen te ontwikkelen die hen in staat stellen de ontwerpersrol uit te oefenen.

Aansluitend bij de benadering ‘ontwerponderzoek’ nodigt het lectoraat betrokkenen uit ontwerpcycli te doorlopen waarin innovatieve leerarrangementen ontworpen en geïmplementeerd worden.

Aan de kenniskring nemen medewerkers en studenten van de Faculteit Educatie van de HAN (periodiek) deel. De faculteit omvat twee pabo’s (Pabo Arnhem, Pabo Groenewoud), het Instituut voor Leraar en School (ILS), Opleidingskunde en NDO/Interstudie. Het lectoraat is voorts ingebed in een breder netwerk van (school-)organisaties uit het werkveld en (inter)nationale onderzoeksverbanden.


Contact
Dr B. de Vries

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Postbus 30011

6503 HN Nijmegen

T (024) 353 0017

E bregje.devries@han.nl

I Website


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK