Elly de Bruijn – Beroepsonderwijs

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

Prof. Dr. Elly de Bruijn studeerde onderwijspychologie/onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1983 tot 2001 was zij verbonden aan de UvA en sinds 2001 aan CINOP Expertisecentrum. Tijdens haar loopbaan staat het verbinden van praktijkkennis en theorie en zo te werken aan kennisontwikkeling die opgebouwd is uit verschillende bronnen centraal. In augustus 2005 is zij voor 1 dag per week benoemd tot bijzonder hoogleraar op het terrein van de pedagogisch-didactische vormgeving van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en een leven lang leren aan de Universiteit Utrecht. Eind december 2006 volgde een benoeming tot lector beroepsonderwijs bij de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht. In 2007 combineert zij dit met haar hoogleraarschap en een kleine aanstelling bij CINOP Expertisecentrum.

Beroepsonderwijs

Tweederde van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 18 jaar volgt op enig moment een onderwijsprogramma binnen het vmbo of het mbo. Het opleiden van onderwijsprofessionals die adequaat onderwijs kunnen verzorgen voor deze jongeren is een maatschappelijke opdracht die de Faculteit Educatie voor haar rekening neemt en verder wil uitbouwen.

Het kennisdomein van het lectoraat spitst zich toe op het terrein van de beroepsgerichte pedagogiek en didactiek in het kader van het opleiden en professionaliseren van onderwijsprofessionals (studenten en docenten). Het lectoraat wil, in nauwe samenwerking met de overige lectoraten van FE en HU, een bijdrage leveren aan het mede ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis die deze innovaties verder helpen. Het lectoraat zal een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat om zo een bredere bekendheid te geven aan de ontwikkelingen binnen de sector.

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat richt zich op het onderzoeken van wat adaptief beroepsonderwijs is, hoe het werkt, welke effecten het heeft, voor wie en waarom. Het gaat daarbij niet om het zoeken naar één model, maar juist naar variëteit. Experimenten in de onderwijspraktijk zullen via onderzoek kritisch gevolgd worden. Ontwerponderzoek zal geïnitieerd worden om op incrementele wijze adaptief onderwijs vorm te geven en systematisch te evalueren. Ontwikkelde inzichten en  onderzoeksresultaten zullen actief worden verspreid waarmee gestimuleerd wordt dat praktijkinnovaties mede vanuit reeds bestaande kennis gestalte krijgen.

Docenten in het beroepsonderwijs hebben een sterke pedagogische competentie nodig, branchedeskundigheid evenals uitstekende vaardigheden om de doorlopende leerlijnen van po naar vmbo, van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo adequaat te begeleiden. Het gaat hier zowel om jongeren op de laagste trede van de onderwijsladder die een startkwalificatie dienen te verwerven als om een koninklijke route van vmbo naar mbo naar hbo voor hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaars. Om dergelijk docentschap te kunnen ontwikkelen is praktijkgericht onderzoek in, met en mede door de onderwijssector noodzakelijk. Gelijktijdig is onderzoek nodig naar kritische succesfactoren waarbinnen de in-, door- en uitstroom in het leraarsberoep kan worden versterkt vanuit mbo-abituriënten. Daarbinnen is specifiek aandacht nodig voor allochtone mbo-abituriënten.
 
De kennisinfrastructuur richt zich op het werkveld en onderzoeksinstellingen, waaronder:

– Scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in de regio Utrecht. Dit gebeurt op basis van de reeds bestaande uitgebreide netwerken, contacten en projecten van de Faculteit Educatie. Het betreft hier onder meer ROC Midden Nederland, ROC ASA, ROC A12, ROC Amsterdam (Gooi- en Vechtstreek), BCPO Utrecht, KSU, NUOVO, Willibrord Stichting, Gooise Scholenfederatie, Onderwijsgroep Amersfoort, Viataal, Visio, en vele andere;

– Hogescholen en universiteiten (waaronder Universiteit Utrecht, STOAS Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland);

– Onderzoeks- en intermediaire instellingen (waaronder CINOP Expertisecentrum, HPBO, VO-raad, MBO-raad, SBO, Ruud de Moor Centrum).
Met alle bovengenoemde instellingen, en met andere, zijn intensieve contacten reeds gelegd. Ook met het ministerie van OCW zijn regelmatig contacten over het beroepsonderwijs en het opleiden van professionals ten behoeve van het beroepsonderwijs.


Contact

Prof. dr E. de Bruijn
Hogeschool Utrecht
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
T (030) 254 7148
E lectoraatberoepsonderwijs@hu.nl
I www.hu.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK