Jacques Wallage – Overheidscommunicatie

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

Jacques Wallage is burgemeester van Groningen, oud-Kamerlid en-fractievoorzitter, oud-staatssecretaris, voorzitter van het Comité van Begeleiding en Advies van de Academie voor Overheidscommunicatie bij het ministerie van Algemene Zaken en oud-voorzitter van de (staats) Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (‘In dienst van de democratie’, Den Haag, 2001). In september 2006 werd hij benoemd tot lector Overheidscommunicatie aan de Hogeschool Utrecht. Wallage zal het lectoraat invullen naast zijn huidige functie en wordt hierbij ondersteund door een zogenaamde ‘dragende’ lector. Op 22 juni 2007 is zijn Openbare Les verschenen. Per 1 september 2007 zal een nieuwe ‘dragende’ lector naast bijzonder lector Wallage starten.

Overheidscommunicatie


Overheidscommunicatie ontleent haar specifieke karakter aan de context van het openbaar bestuur. De overheid kent relaties met burgers als klanten, maar heeft daarnaast ook een bijzondere relatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties als co-producenten van beleid. Daarbij gaat het om de verdeling van schaarse ruimte en middelen. Communicatie is steeds belangrijker in dit democratische besluitvormingsproces. Het vakgebied is daardoor sterk in ontwikkeling. De staatscommissie “Toekomst Overheidscommunicatie” onder leiding van Jacques Wallage schreef in 2001 al: ‘Voorlichting en communicatie zijn verschoven van een belangrijk verschijnsel in de marge naar het hart van het proces van beleidsontwikkeling en beleidsverantwoording’. In 2005 voegde een commissie Wolffensperger daaraan toe dat hiervoor meer dan eenrichtingsverkeer nodig is: ‘Communicatie is een permanent proces van informeren, consulteren en overleggen, dat alle fasen van het overheidshandelen omvat’.

Het onderzoek van het lectoraat Overheidscommunicatie is tot nu toe samengebracht in twee clusters. Bij Perceptie & Monitoring gaat het om het perspectief van de perceptie van burgers in alle rollen: kiezer, afnemer, co-producent en ‘onderdaan’. Een belangrijke taak van communicatiedeskundigen is het naar binnenhalen van de buitenwereld. Hoe zien burgers issues en crises? En hoe kan de kwaliteit van overheidscommunicatie worden bevorderd? Door de grote rol die informatietechnologie in de huidige samenleving speelt, worden deze vragen alleen maar belangrijker.Bij Media & Strategie staat de keuze van de benadering in de communicatie centraal. Hoe kunnen de contacten met de media en met journalisten worden aangepakt? En hoe komt de participatie en consultatie bij burgers het beste uit de verf? De overheid kan de toegankelijkheid verbeteren en meer informatie en beleidsdossiers via internet openstellen. Burgerparticipatie kan worden versterkt met videospreekuren en chatsessies met politici, het benutten van weblogs en simulatiegames voor burgers. De overheid wordt transparanter met de instelling van één overheidsportal en persoonlijke internetpagina’s voor burgers.

Tweejaarlijks wordt een Trendonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van het vakgebied in de praktijk. Ook is een communicatiekwaliteitsmeter ontwikkeld. Het lectoraat is initiatiefnemer voor een nieuwe masteropleiding Overheidscommunicatie en is ook nauw betrokken bij het bacheloronderwijs. Verder wordt bijgedragen aan tal van bijeenkomsten, cursussen en trainingen, en verschenen diverse publicaties. Enkele voorbeelden hiervan: workshop WMO voor gemeenten, congres over communicatie rondom infrastructurele projecten als de Betuwelijn, handboek Overheidscommunicatie.

Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek waarin alle lectoraten verenigd zijn. Het Kenniscentrum vervult intern en extern de rol als expertisecentrum en experimenteerplatform op het gebied van journalistiek, digitale media en communicatie.

Het lectoraat heeft een eigen Programmaraad met vertegenwoordigers van Universiteit Utrecht, rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen dat optreedt als adviesorgaan. Er wordt actief samengewerkt met onder meer de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO), de Academie voor Overheidscommunicatie van de Rijksvoorlichtingsdienst, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Ook wordt samenwerking in gang gezet met andere lectoraten binnen Hogeschool Utrecht zoals Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling, en Maatschappelijke (Re)ïntegratie en Community Support.

Drs J. Wallage

Hogeschool Utrecht

Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek

Postbus 8611
3503 RP Utrecht

T (030) 219 3623/24
E kenniscentrumcj@hu.nl
I www.kenniscentrumCJ.hu.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK