Kritiek van kennistoppers

Nieuws | de redactie
28 augustus 2007 | Een reeks kennistoppers verzet zich openlijk tegen de uitgelekte plannen van minister Plasterk rond de bekostiging van R&D. Twee van hen – Piet Borst en Robbert Dijkgraaf- zijn recent op zijn instigatie in het Innovatieplatform benoemd. Met hen uiten ook SER-voorzitter Rinnooy Kan en Philips-chef Kleisterlee protest.

Zij stellen onder meer: “Nu de opening van het academisch jaar en Prinsjesdag voor de deur staan roepen wij kabinet, universiteiten, instellingen en bedrijfsleven op de noodzakelijke vernieuwingen in de Nederlandse kennisbasis met de daarbij behorende investeringen met kracht ter hand te nemen.

Meedoen in een globaliserende kennissamenleving vereist ten eerste dat de financiële middelen van de universiteiten uit de ‘eerste geldstroom’ (financiële middelen die direct afkomstig zijn van OCW) op peil worden gehouden. Excellentie en focus op een beperkt aantal onderzoeksterreinen behoren bij de verdeling van de financiële middelen belangrijke uitgangspunten te zijn, ook binnen de universiteiten. De onderzoeksgroepen en onderzoekers die het beste presteren verdienen extra financiële ruimte. Om dit verder door te voeren moet vooral de ’tweede geldstroom’, waarbij het geld in een competitief selectiesysteem door NWO wordt verdeeld, worden uitgebreid met extra middelen. Het onderzoek moet volledig worden gefinancierd, dus de verplichting tot ‘matching’ van externe middelen met intern geld moet worden afgeschaft.”

Ook wat betreft het HO-beleid van het kabinet achten zij het moment van scherpe keuzes gekomen en bieden in hun stuk in het FD daarom zelf duidelijkheid over de koers die zij willen inslaan:  “De instroom van jong talent in de wetenschap is cruciaal voor een gezonde kennisbasis. Nederland is alleen aantrekkelijk voor wetenschappelijk talent als onze universiteiten op wereldniveau concurrerend zijn. Daarvoor is een brede samenhangende aanpak nodig met stimulansen voor:

– de versterking van de rol van graduate schools;

– de ruimte voor jonge onderzoekers om eigen onderzoekslijnen op te zetten (de Vernieuwingsimpuls, het NWO-programma dat excellente onderzoekers kansen biedt eigen onderzoek uit te voeren, moet van extra middelen worden voorzien);

– de introductie van prestigieuze beurzen voor promovendi;

– de verbetering van de salarissen en loopbaanmogelijkheden voor promovendi en jonge onderzoekers;

– het bevorderen van gezamenlijke promotieprojecten van bedrijven en universiteiten.

De toegankelijkheid van ons land voor buitenlandse kenniswerkers is hier een onlosmakelijk onderdeel van. Sinds het Innovatieplatform dit onderwerp op de agenda heeft gezet wordt eraan gewerkt, maar Nederland is nog ver weg van de noodzakelijke trits: één eenvoudige procedure, één document en één loket waarin snel en betaalbaar aanvragen worden afgehandeld.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK