Lia van Doorn – Innovatieve maatschappelijke dienstverlening

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

Lia van Doorn studeerde pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Ze werkte als onderzoeker bij de Vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Tussen 1994 en 2007 was zij senior projectleider bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) bij de afdeling Lokaal Beleid. In 2002 promoveerde ze bij de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Een tijd op straat’. Ze participeerde in verscheidene internationale netwerken op het terrein van zorg en welzijn. En in 2005 was ze gastonderzoeker bij het Institut National d’Etudes Demographiques (INED) in Parijs. Ze is lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij de Hogeschool Utrecht sinds maart 2007.

Innovatieve maatschappelijke dienstverlening

Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening is een gezamenlijk initiatief van de Hogeschool Utrecht, het Oranjefonds en de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk werkers (NVMW). Het stelt zich ten doel de beroepsuitoefening van sociale professionals, en van maatschappelijke dienstverleners in het bijzonder, te verbeteren en te vernieuwen.

De noodzaak daarvoor is gelegen in de ingrijpende veranderingen die zich momenteel voltrekken binnen de contexten waarin sociale professionals werken. Zo vinden er wijzigingen plaats in het zorgstelsel; er wordt een groter appel gedaan op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers; er ontstaan nieuwe functies binnen de beroepsuitoefening en er doemen nieuwe maatschappelijke vragen op rond integratie en multicultureel samenleven.

Deze en andere veranderingen hebben gevolgen voor de positionering van sociale professionals en vragen om andere vormen van professionaliteit. De kennisontwikkeling en het onderzoek van het lectoraat zijn hier op gericht.

Bij de start van het lectoraat is als eerste aandachtsgebied geformuleerd het verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan cliënten met een complexe problematiek. Het lectoraat wil methodische concepten ontwikkelen op het gebied van vroegsignalering, preventie en interventie bij het werken in multi-problemsituaties. Daarbij gaat de aandacht onder andere uit naar de positie van de ‘frontliniewerker’ en naar aanpakken zoals outreachend werken, empowerment en enforcement. Ook het  multi-etnische perspectief en de vraag hoe sociale netwerken rondom kwetsbare burgers kunnen worden versterkt, zijn aandachtsgebieden.

Op deze terreinen wordt een keur van activiteiten ontwikkeld. Het verrichten van onderzoek is de belangrijkste activiteit. Daarnaast worden andere vormen van kennisdisseminatie ingezet zoals de transfer van bestaande kennis en methodieken naar aanpalende werkvelden en het organiseren van masterclasses. Deze (onderzoeks)activiteiten staan enerzijds in het teken van innovatie van de beroepspraktijk en dragen anderzijds bij aan onderwijsvernieuwing.
 
Het lectoraat maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Faculteit Maatschappij en Recht van de HU en werkt nauw samen met de andere lectoren in dit centrum. Het lectoraat onderhoudt nauwe banden met de (mede-)initiatiefnemers Oranjefonds en NVMW. Daarnaast zijn er contacten met universiteiten en met kenniscentra, waaronder Movisie, Trimbos-instituut, GGD Nederland, GGZ Nederland en het Verweij Jonker-instituut.

Een stafmedewerkster van de NVMW is als kenniskringlid bij het lectoraat gedetacheerd. Dit faciliteert een goede toegang tot – en communicatie met – het beroepenveld van maatschappelijk werkers. Via deze detachering zijn er tevens contacten met Collegio, Phorza, de MOgroep, het CONO (Coördinerend Orgaan Nascholing Opleidingen) en het COOAB (de kamer van agogen).

Daarnaast hebben de lector en kenniskringleden zitting in de redacties van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) en Maatwerk.Contact
Dr L. van Doorn
Hogeschool Utrecht
Postbus 85397
3508 AJ Utrecht
T (030) 252 9793
E kcsi@hu.nl
I www.hu.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK