Marion van Hattum – Professionalisering van agogische beroepen

Nieuws | de redactie
15 augustus 2007 |

Marion van Hattum is pedagoge en in 1997 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar pestgedrag in het basisonderwijs. Hierna was zij docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en vervolgens onderzoeker bij het Trimbos-instituut, waar zij onderzoek deed naar de deskundigheid van verschillende beroepsgroepen in de ggz. Van 2002 tot 2007 werkte zij bij het Nederlands Instituut van Zorg en Welzijn, afdeling Beroepsontwikkeling. Aanvankelijk als senior medewerker, de laatste drie jaar als afdelingshoofd. Het onderzoeken van trends en ontwikkelingen in de sector, het – samen met professionals – vertalen van deze trends in competenties en het borgen van deze competenties in de praktijk vormde de kern van haar werkzaamheden. Sinds februari 2007 vervult zij, samen met Kitty Kwakman, de functie van lector.

Professionalisering van agogische beroepen
Het lectoraat is in april 2002 van start gegaan op initiatief van het werkveld, dat van mening was dat de professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten in de gezondheidszorg een steuntje in de rug kon gebruiken.

In nauwe samenwerking met het werkveld zijn inmiddels diverse onderzoeksprojecten gestart, waarbij het lectoraat zich richt op kwaliteitsverbetering van de beroepsuitoefening van agogen en vaktherapeuten. Het hanteert daarbij een specifieke visie op professionalisering waarin het leren van professionals centraal staat en waarin praktijkkennis als belangrijke bron van kennis wordt gezien voor de professionals zelf. In de verschillende onderzoeksprojecten staat centraal hoe professionals hun eigen professionele handelen kunnen verbeteren. Daarbij wordt zowel gekeken naar het eigene van het professionele handelen: wat is kenmerkend voor agogisch en vaktherapeutisch handelen? Daarnaast wordt onderzocht hoe professionals kunnen worden ondersteund om op hun werkplek te leren en welke leereffecten daarbij optreden.

Het lectoraat onderzoekt onder meer hoe gezinsbegeleiders invloed kunnen uitoefenen op positieve transferuitkomsten in het project ‘Kampeleren’. Kampeleren is primitief kamperen voor gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 14 jaar. Uit evaluatiegesprekken met ouders blijkt dat het moeilijk is de tijdens het kamp geleerde opvoedingsvaardigheden toe te passen in de thuissituatie. Het geleerde ‘verwatert’ snel.

Voorts loopt er een onderzoek naar het therapeutisch handelen van vaktherapeuten, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, in therapiesituaties. Tijdens interviews bekijken onderzoeker en vaktherapeut gemaakte video-opnames en wordt de vaktherapeut gevraagd naar de beweegredenen achter zijn therapeutisch handelen.

Dan loopt er een onderzoek bij een instelling voor jeugdzorg. De ambulante gezinswerkers van de instelling zijn geschoold in oplossingsgericht werken en willen deze manier van werken meer en beter toepassen tijdens de hulpverlening aan de gezinnen. Voorts wordt onderzocht hoe hulpverleningscoördinatoren in de verslavingszorg leren om invulling te geven aan een nieuwe taak.

Naast onderzoeksprojecten investeert het lectoraat veel in de professionalisering van docenten binnen de HAN door hen te begeleiden bij het uitvoeren van (promotie)onderzoek en bij onderzoek naar assessment van studieloopbaanbegeleiders. Het lectoraat is tevens betrokken bij de inrichting van bachelor- en masteropleidingen en bij het werven van afstudeerprojecten voor docenten. Het lectoraat verzorgt talloze presentaties, workshops en conferenties voor het werkveld, alsook kortlopende adviestrajecten.
 
De kenniskring bestaat naast de lector uit medewerkers afkomstig uit de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De adviesraad van het lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten in de gezondheidszorg bestaat uit vertegenwoordigers van diverse externe zorginstellingen.

Zowel de lector als de leden van de kenniskring onderhouden een groot aantal contacten met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar ook met regionale instellingen voor zorg en welzijn. De inhoudelijke relatie met de regionale instellingen krijgt vooral vorm via de diverse onderzoeksprojecten die in nauwe samenwerking met het werkveld worden uitgevoerd. Daarnaast participeert het lectoraat in een aantal netwerken van onderzoekers en lectoren en participeert de lector in een aantal adviescommissies.

Contact
Dr. M.J.C. van Hattum
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Postbus 6960
6503 GL Nijmegen
T (024) 353 0367
E marion.vanhattum@han.nl
I www.han.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK