Thoni Houtveen – Preventie van Leesproblemen

Nieuws | de redactie
14 augustus 2007 |

Sinds 1 januari 2007 is Thoni Houtveen als Lector Preventie van Leesproblemen verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Vanaf 1988 was zij hoofddocent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij gaf leiding aan een groep onderzoekers die op basis van 2e en 3e geldstroomfinanciering, onderzoek uitvoerde naar de effecten van vernieuwingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De evaluatie van 4 schoolverbeteringsprogramma’s gericht op verbetering van het taal/leesonderwijs in het (speciaal)basis- en speciaal onderwijs maakte hier deel vanuit. Het lectoraat en het in uitvoering zijnde onderzoeksprogramma ligt derhalve direct in het verlengde van deze onderzoeksprojecten. Tevens sinds febr. 2006 voor 2/10 verbonden aan het CPS.


Leerproblemen, Preventie van leesproblemen

De afgelopen vijftien jaar is grote vooruitgang geboekt in kennis van het leesproces en de oorzaken van het ontstaan van leesproblemen. Uit dit onderzoek blijkt dat vrijwel alle kinderen vlot kunnen leren lezen, mits ze daarvoor voldoende tijd en instructie ontvangen. Waar het leesproces niet voldoende vordert, is vrijwel steeds sprake van didactische verwaarlozing.

Deze bevindingen hebben geleid tot belangrijke verschuivingen in het denken over omgaan met verschillen tussen leerlingen. De belangrijksten daarvan zijn:
–           Van homogeen groeperen van leerlingen naar niveau naar heterogeen groeperen;
–           Van vooral gerichtheid op remediëren wanneer zich problemen hebben voorgedaan, naar preventie van problemen en vroegtijdig ingrijpen bij voorkomende problemen;
–          Van afwachten tot leerlingen toe lijken te zijn aan voorbereidend leesonderwijs naar veel aandacht voor spraak- en taalontwikkeling in de voorschoolse periode en in de kleutergroepen;
–          Van het inzetten van zoveel mogelijk experts voor zwakke leerlingen buiten de klassensituatie naar nadruk op kwaliteit van de instructie door de leraar;
–           Van het gebruik van toetsen als selectie-instrument, naar het gebruik van gegevens over de leerlingen om het onderwijsaanbod op af te stemmen;
–          Van autonomie van de leraar voor de groep naar doorlopende leerlijnen in de school;
Het lectoraat is gericht op het maken van de vertaalslag van genoemde kennis en inzichten.

naar onderwijsaanbod, benodigde tijd voor lezen, instructiekwaliteit, toetsgebruik en het werken met de evaluatieve cyclus in schoolverbeteringsprogramma’s. Vervolgens worden de schoolverbeteringsprogramma’s onder begeleiding geïmplementeerd. De mate van implementatie en de effecten op leerling-niveau worden onderzocht en de programma’s worden op basis van de resultaten bijgesteld.

In het onderzoeksprogramma voor de periode 2007/2011 worden twee  lijnen onderscheiden.
1. Is preventie van leesproblemen ook in een minder programma gestuurde en begeleidde situatie realiseerbaar?

2. Is het mogelijk de leesprestaties van de kinderen uit het Speciaal Onderwijs te vergroten?

De opbrengst van het onderzoek in deze periode bestaat uit a. het naar buiten brengen van de bevindingen voor zowel practici als beleidsmensen als wetenschappers, als b. uit het doordenken van de consequenties van de bevindingen voor de Faculteit Educatie.

Netwerk
Het lectoraat heeft binnen de Faculteit Educatie samenwerkingsrelaties met het Seminarium voor Orthopedagogiek, met het Instituut TheoThijssen (Pabo) en met het Archimedes Instituut (lerarenopleiding).

Nationaal bestaan er samenwerkingsrelaties met het Expertise Centrum Nederlands, met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, een aantal onderwijsbegeleidingsdiensten, het Innovatieplatform PO, de Stichting Dyslexie Nederland, de gemeente ’s Hertogenbosch, de Inspectie van het Onderwijs, de Radbout Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen.

Internationaal zijn er nauwe banden met de collega’s die zich verenigd hebben in ICSEI (International Conference for School Effectiveness and School Improvement) en de IRA (International Reading Association).

Contact
Dr Thoni Houtveen
Hogeschool Utrecht
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
E thoni.houtveen@hu.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK