Vincent Platenkamp – Cross Cultural Understanding

Nieuws | de redactie
16 augustus 2007 |

De internationale dimensie kruipt in steeds meer werkvelden en de cross-culturele factor wordt daarbij belangrijker en relevanter. Het bedrijfsleven en de overheid worden geconfronteerd met cross-culturele problemen, ook in een regionale en nationale omgeving. Organisaties opereren in globaliserende netwerken, maar hebben naast hypermoderne technologieën ook te maken met traditionele gemeenschappen van allerlei aard en met uiteenlopende netwerken van producenten en consumenten.

De culturele dimensie speelt als zachte factor met harde consequenties een belangrijke rol. Zowel in de internationale marketing als in de internationale management discussies is de belangstelling voor een cross-culturele benadering sterk toegenomen.

Hierbij is het essentieel zich in te leven in diverse markten en diverse belangengroepe-ringen vanuit een cross- cultureel perspectief. Deze benadering is vertaald in het internationale onderwijsconcept van NHTV, de ’international classroom’.

In de door het lectoraat voorgestane benadering moeten professionals subtielere kennis en vaardigheden ontwikkelen om de toegenomen complexiteit van de internationale theorie en praktijk aan te kunnen.

Het werken in een internationale beroepscontext maakt het voor een hogeschool zoals NHTV met jarenlange internationale ervaring, extra interessant om zich toe te leggen op toegepaste kennis zonder de academische kennisontwikkeling uit het oog te verliezen. Voor het lectoraat zal daarom een stakeholderbenadering het uitgangspunt vormen. Cross-culturele managementstudies worden ondernomen  vanuit deze stakeholderbenadering in een toepassingsgerichte context, zoals die ook in de verschillende curricula van NHTV tot uitdrukking komt. Die benadering wordt tezelfdertijd overal gerelateerd aan de cross-culturele behoeften die in de werkvelden leven.

Ook in een nationale omgeving die sterk internationaliseert en waarin veel verborgen informatie optimaler ingezet kan worden bijvoorbeeld in het (vrijetijds)verkeer tussen autochtonen en allochtonen is een cross-culturele benadering steeds noodzakelijker.

Het lectoraat hanteert een narratieve benadering om tot bij deze verborgen informatie te komen, deze te thematiseren voor een succesvolle managementoptiek en er inzichten aan te ontlenen, die internationale managers in binnen- en buitenland verder kunnen helpen in hun complexe cross-culturele omgeving. Het gaat in dit lectoraat daarom om een verfijnde cross- culturele benadering waardoor het management van internationale samenwerkingsverbanden in voor  NHTV relevante werkvelden een nieuwe impuls krijgt.

Netwerk
Een cross-culturele benadering van managementvraagstukken is duidelijk in opmars en vraagt om samenwerking  met professionals uit binnen- en buitenland.

NHTV heeft vanaf haar ontstaan een duidelijk internationaal netwerk opgebouwd van hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland waarmee samengewerkt wordt om dit cross-culturele perspectief verder te ontwikkelen. Zo is er samenwerking met Universiteiten, zoals die van Wageningen, Cardiff, Heilbronn en Bournemouth in de vorm van onderzoek, het organiseren van congressen, wederzijdse guest lectures . Via het lectoraat kan dit netwerk beter gestructureerd en uitgebreider functioneren waarbij interne en externe professionals elkaar zullen stimuleren, zoals dat in de relaties met de werkvelden al veel langer gebeurt.

Niet alleen regionaal en nationaal, maar ook internationaal staat NHTV duidelijk op de kaart. Het cross-culturele management vraagstuk vormt al sinds jaar en dag een uitdaging in het curriculum en een verdere uitwerking ervan lijkt hier een vruchtbare voedingsbodem te vinden. Dat betekent samenwerking met hogescholen,  universiteiten en het professionele werkveld uit België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden, Finland, Portugal en Italië. en met instituten uit Midden- en Oost-Europa, de Verenigde Staten, Latijns Amerika en Zuid-Oost Azië. Ook in deze NHTV- netwerken vergt de problematiek van het cross-cultureel management structurele aanpak via dit lectoraat.

 

Contact
Dr V. Platenkamp
NHTV
Postbus 3917
4800 DX Breda
T (076) 530 2203
E platenkamp.v@nhtv.nl
www.nhtv.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK