Zuyd en Fontys ‘onaangenaam verrast’

Nieuws | de redactie
12 september 2007 |

De hogescholen Zuyd en Fontys verwerpen de kritiek  op ScienceGuide van studentenbond eLSU dat ze niet ontmoedigd worden. “Hoewel eLSU reeds enige malen is gewezen op de mogelijkheden die de hogeschool haar biedt, moeten wij op grond van het artikel constateren dat de eLSU er blijkbaar meer behoefte aan heeft zich af te zetten tegen de hogeschool”, zo kaatst collegelid J. Willems van de hogeschool Zuyd de bal terug.

In ScienceGuide van augustus 2007 is een artikel opgenomen over de ontmoediging van studenten in het hbo. Het betreft hier een opinie van studenten die bestuursfuncties vervullen voor de studentenvakbond eLSU. In het artikel worden een aantal constateringen gedaan die zowel de Hogeschool Zuyd, als Fontys Hogescholen treffen. Beide hogescholen zijn door dit artikel onaangenaam verrast.

Voorop dient gesteld te worden dat Hogeschool Zuyd geen enkel bezwaar koestert tegen een kritische studentenvertegenwoordiging. Sterker nog, wij staan hier positief tegenover vanuit de gedachte dat discussie met studenten tot verbetering van onderwijs en de daarbij behorende voorzieningen kan leiden. Binnen onze hogeschool wordt deze discussie regelmatig georganiseerd. Het in het artikel gebezigde begrip “bemoeizuchtige nieuwkomers” ligt daarom niet in onze belevingswereld. Teneinde een onnodige polarisatie te voorkomen, wensen wij hier van deze kwalificatie expliciet afstand te nemen.

Een en ander betekent dat wij in de sfeer vanaf het begin de eLSU een aantal voorzieningen hebben geboden. Zo heeft de hogeschool de eLSU een eigen kantoorfaciliteit ter beschikking gesteld en zijn kosten die gemaakt werden in de exploitatie van het kantoor door de hogeschool afgedekt. Dit geldt ook voor de kosten die voor bepaalde activiteiten gemaakt werden. Wat de hogeschool niet gedaan heeft is de eLSU een subsidie verstrekken, noch in 2005, noch in 2006. Op het verzoek van de eLSU in 2007 om toch een subsidie te krijgen zijn wij daarom niet ingegaan. Het is immers hogeschoolbeleid om studentenorganisaties wel te ondersteunen, maar niet om hen ongespecificeerde subsidies te verstrekken. Dat betekent absoluut niet dat de financiële ondersteuning in december 2006 zou zijn stopgezet. De tot dan geldende regeling is blijven gelden. Wij zijn derhalve niet van zins hierin verandering aan te brengen. Wij bieden eLSU immers hiermee een stabiele werkomgeving.

Ronduit vilein is de suggestie dat de hogeschool verwikkeld zou zijn in rechtszaken die te maken hebben met bezuinigingen evenmin als dat de medezeggenschap in de hogeschool uitgeschakeld zou zijn. Daar is in beide gevallen eenvoudigweg geen sprake van. Wij begrijpen dan ook niet waar de eLSU dat vandaan haalt.

Verder is de vermelding in het artikel onjuist dat bestuurders van de eLSU niet in aanmerking zouden kunnen komen voor bestuursbeurzen. In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt in het artikel kunnen de bestuurders van alle studentenverenigingen en dus ook van de eLSU een beroep doen op een hogeschoolregeling op grond waarvan bestuursmaanden worden verstrekt. Deze regeling functioneert binnen de hogeschool al enige jaren tot volle tevredenheid van de studentenverenigingen. Bij de bestuursleden van de eLSU is er zelfs op aangedrongen van deze regeling gebruik te maken. Dit is dus echt iets anders dan dat de eLSU in de krant moet lezen dat zij een beroep kunnen doen op hogeschoolregelingen.

Dat het college van bestuur de eLSU niet te woord wenst te staan is gewoonweg bezijden de waarheid. Wat wel het geval is dat het CvB geen nut zag in een gesprek over het toch aan de eLSU toekennen van subsidie. Over allerlei mogelijke andere zaken is het CvB graag bereid met de eLSU of andere studentenvertegenwoordigers van gedachten te wisselen.

Hoewel eLSU reeds enige malen is gewezen op de mogelijkheden die de hogeschool haar biedt, moeten wij op grond van het artikel constateren dat de eLSU er blijkbaar meer behoefte aan heeft zich af te zetten tegen de hogeschool. Dat neemt niet weg dat we bereid blijven om met de eLSU in gesprek te gaan over allerlei zaken die het onderwijs in de hogeschool betreffen. Daar rekenen wij de geboden voorzieningen aan de eLSU niet onder.

 

Dr. J.M.H.M. Willems
Lid College van Bestuur 
Hogeschool Zuyd

 

Ook het bestuur van Fontys Hogescholen is verbaasd over het beeld dat eLSU- vertegenwoordiger Vroemen in zijn artikel schetst. Opbouwende kritiek van geëngageerde studenten is bij Fontys welkom. Daarom ook was Fontys bereid de wensen van eLSU te bespreken toen zij in het najaar van 2006 door deze studentenbond benaderd werd.

Tijdens die gesprekken hebben medewerkers van het Fontys Studentencentrum toegelicht dat zij de taak hebben studenten in de medezeggenschapsraden te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Het is juist aan die studentmedezeggenschappers om hun eigen belangen en die van hun medestudenten te behartigen, niet aan het Studentencentrum. Ook is juist aangegeven dat Fontys veel belang en waarde hecht aan een onafhankelijke partij en daarin vooral een taak van eLSU ziet.

Bestuurlijk actieve studenten kunnen bij Fontys gebruik maken van de nodige financiële ondersteuning. Studentenbonden kunnen subsidie aanvragen én ontvangen wanneer zij daartoe een financieel onderbouwd plan van aanpak indienen. Dus ook eLSU kan een beroep doen op deze vorm van ondersteuning. Het voorstel om het jaarlijkse bedrag dat Fontys aan de LSVb schenkt door te sluizen naar eLSU is volgens Fontys geen goed plan.   Niet omdat er geen behoefte is aan een lokale bond zoals de eLSU beweert, maar omdat Fontys groter is dan alleen Limburg en alle Fontys studenten dus recht hebben op deze vorm van belangenbehartiging. Fontys heeft er in principe geen bezwaar tegen zowel aan landelijke als aan regionale vakbonden subsidie te verstrekken wanneer hun bijdrage nuttig is voor Fontys en haar studenten.

Het bestuur van Fontys is nog steeds bereid het overleg met de eLSU voort te zetten; het gesprek was in hun beleving ook nog niet beëindigd. Wel geeft Fontys er de voorkeur aan deze discussie in een persoonlijk gesprek te voeren.

Drs. W.M.E. Teune- Karbergen
Lid Raad van Bestuur
Fontys Hogescholen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK