Kabinet wil ‘brandpunt voor talent’

Nieuws | de redactie
27 november 2007 | Kabinet en Innovatieplatform willen niet alleen de concurrentiekracht van Nederland op meer innovatieve manieren aan pakken, maar ook maatschappelijke vraagstukken. "In 2008 wordt begonnen op een viertal gebieden: energie, water, zorg en onderwijs. Veiligheid en duurzame agro innovatie volgen kort daarop", zo meldt hun nieuwe werkplan Nederland Ondernemend Innovatieland.


De voorgenomen acties van het project liggen op het raakvlak van kennis, innovatie en ondernemerschap en vragen om een overheidsbrede inspanning. De linking pin tussen Innovatieplatform en kabinet is de nieuwe interdepartementale directie Kennis en Innovatie, die het NOI-project coördineert. Die is opgericht om de samenhang in het overheidsbeleid over kennis, innovatie en ondernemerschap te verbeteren.

Over de rol van het hoger onderwijs in dit verband zegt het werkprogramma onder meer: “Om onze welvaart en ons welzijn voor de toekomst veilig te stellen, heeft Nederland goed opgeleide mensen nodig, toegankelijke en hoogwaardige universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten en ook meer ondernemingszin: de basis van onze kenniseconomie moet breder.

Talent moet de kans krijgen om zich te ontplooien. Dit vraagt om een cultuur waarin uitmuntende wetenschappers en ondernemers worden gewaardeerd; om ruimte voor innovatieve starters en groeiers: de top van onze kenniseconomie moet hoger. Tenslotte zijn er hechte verbindingen nodig tussen onderzoekers, onderwijzers, ondernemers; en tussen de makers en gebruikers van kennisproducten: kennis moet beter worden benut.

Deze drie uitdagingen zijn belangrijke elementen voor een strategie om van Nederland een ondernemend en innovatief land te maken. Zij weerspiegelen veel gehoorde opmerkingen van ondernemers, technostarters en onderzoekers. Het kabinet zal een langetermijnstrategie opstellen, inclusief concrete ambities en doelstellingen. Deze strategie moet begin 2008 af zijn. Adviezen van het Innovatieplatform zullen hierin worden verwerkt, waarbij de Kennisinvesteringsagenda kan worden meegenomen. De langetermijnstrategie vormt het richtinggevend kader voor initiatieven voor de korte in middellange termijn.

Nederland moet beschikken over voldoende talent (kwantiteit), de ‘juiste’ talenten (kwaliteit), meer ondernemerschap en een ondernemende houding in het onderwijs. Hoewel op dit vlak de afgelopen jaren de nodige initiatieven zijn genomen, blijft toptalent op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars. Onder de noemer ‘Nederland als brandpunt voor talent’ zal een nieuwe impuls worden gegeven aan het vergroten van ondernemend en vernieuwend talent, én zal worden gewerkt aan meer samenhang in de bestaande initiatieven. Daarbij gaat het om:

Aanpak van arbeidsmarkttekorten technici en technologen
Dit gebeurt via de in te stellen taskforce Technologie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA), waarbij het bedrijfsleven een leidende rol krijgt.

Ketenaanpak kennismigranten
Om Nederland daadwerkelijk tot een pleisterplaats voor kenniswerkers te laten uitgroeien, moeten deze mensen hier een baan kunnen vinden, soepel kunnen binnenkomen en goed kunnen leven en werken. Aandacht voor verbindingen in de hele keten van kennismigratie is daarvoor nodig (van ‘branding’ tot ‘living’). Verschillende aspecten van die keten – het etaleren van excellent onderzoek en innovatieve kennissectoren in het buitenland, het internationaal kenbaar maken van vacante kennisfuncties, een migratiebeleid gericht op soepele en snelle toelating van kenniswerkers, huisvesting en leefomgeving die aansluiten bij de wensen van kennismigranten – moeten optimaal op elkaar inspelen.

Meer ondernemingszin scholieren en studenten
Het verspreiden van goede voorbeelden, professionaliseren en verankeren van ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs, met behulp van een regionale aanpak.”

Het werkprogramma Nederland Ondernemend Innovatieland leest u hier
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK