Bovens bepleit herinrichting SF

Nieuws | de redactie
14 januari 2008 | De discussie over de toekomst van het HO gaat door. PvdA-leider Bos vindt de gedachten van zijn partijgenoot Tichelaar hierover "ongelukkig". SER-kroonlid en OU-voorzitter Theo Bovens komt met enkele alternatieve voorstellen om het debat een impuls te geven. "Na de mislukte voorzet van minister Plasterk laat nu PvdA-voorman Tichelaar een proefballon op over het afschaffen van de studiebeurs. Ik kan dat niet anders zien dan als een drempelverhoging van de toegang tot het hoger onderwijs.

De Open Universiteit is ooit opgericht om die toegankelijkheidte vergroten, onder meer door doelgroepen te bedienen die decollega-instellingen niet kunnen of wensen te bedienen. De mensendie geen vwo-diploma hebben gehaald of degenen die pas op latereleeftijd konden of wilden studeren.

Ooit is ook besloten dat de Open Universiteit niet valt onder deWet Studiefinanciering; wie bij ons studeert, krijgt geenstudiefinanciering, ongeacht de leeftijd. Sterker: omdat nietiedereen die bij ons studeert een goed inkomen heeft, neemt de OpenUniversiteit voor haar studenten met een minimum-inkomen een grootdeel van het collegegeld voor haar rekening. Je zou dus kunnenzeggen, dat ik de discussie langs mij heen kan laten gaan.Afschaffen van de studiefinanciering heeft immers geen gevolgenvoor onze studenten.

Maar ik juich de discussie van harte toe en neem er graag aan deel.Uiteraard niet omdat ik gelden uit de begrotingsonderdelen van hethoger onderwijs wil inzetten voor andere noden. Integendeel, ik kandan wijzen op andere mogelijkheden die tot nu toe over het hoofdworden gezien.

Vanuit onze wettelijke opdracht om het hoger onderwijstoegankelijker te maken, wil ik juist pleiten voor verruiming vande groep mensen die studiefinanciering kan ontvangen. Waarom nietook de studenten van de Open Universiteit die jonger dan 30 jaarzijn, in aanmerking laten komen voor SF? Of waarom niet deleeftijdsgrens helemaal laten vervallen en voortaan iedereNederlander recht op SF geven voor één bachelor en éénmasteropleiding (240 ECTS-punten) aan een publiek bekostigdeuniversiteit of hogeschool?

Je zou dan de studiebeurs kunnen beperken tot de werkelijkestudiekosten (collegegelden, materialen, voorzieningen; eventueelgedifferentieerd) en de studielening voor de kosten vanlevensonderhoud en vervoer. Op deze wijze leg je een koppelingtussen de bekostiging van het hoger onderwijs via de aanbieders metdie via de klanten, de studenten.

Door het weghalen van de leeftijdsgrens in de studiefinancieringwordt het leven-lang-leren bevorderd. De leeftijdsgrens in debekostiging van het hoger onderwijs is in de recente voorstellenimmers ook weggehaald. En als zo voor de student van de OpenUniversiteit niet langer een uitzondering wordt gemaakt, wordt hetafstandsonderwijs als volwaardige onderwijsvorm bevestigd, waardoorcombinaties tussen onderwijsvormen (blended learning) financieelgemakkelijker worden.

Dat duaal leren en afstandsleren uiteindelijk toch nog duurderestudievormen zijn voor de student – omdat zo’n studie meestallanger duurt -, wordt gecompenseerd door het feit dat zij minderstudielening zullen aanvragen, omdat ze over een ander inkomenbeschikken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK