Docent kan door na 65

Nieuws | de redactie
21 februari 2008 | Docenten kunnen heel wel na hun 65e doorwerken. OCW bevestigt aan CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk dat “rijksambtenaren die dat willen, kunnen doorwerken tot na de 65 jarige leeftijd. Alleen om zwaarwegende redenen kan de werkgever toestemming weigeren om langer door te werken.”

Van Dijk vroeg de bewindslieden onder meer: Vindt u het een legitieme reden van een bestuur om op grond van een financiële overweging een docent die graag door wil gaan, te verplichten om met pensioen te gaan? Zo ja, hoe verhoudt zich dit met uw beleid om het toekomstige lerarentekort tegen te gaan en hoe verhoudt zich dit met het artikel “Ook ambtenaar 65+?. Zo neen, welke mogelijkheden ziet u om maatregelen te treffen zodat er geen algemene tendens bij besturen zal ontstaan om oude, dure en ervaren docenten verplicht met pensioen te laten gaan?

Minister Plasterk gaf daarop de volgende reactie. “ In het algemeen merk ik op dat ik verdere verbetering van de arbeidsparticipatie van ouderen, incl. 65-plussers, ook in het kader van het actieplan leerkracht van groot belang acht. In dat kader is relevant dat ook voor het onderwijspersoneel, met het akkoord over VUT/Prepensioen en Levensloop (VPL) in 2005, de financiële prikkel om langer door te werken is toegenomen. Dit leidt nu al tot een zichtbare verhoging van de leeftijd waarop onderwijspersoneel uittreedt.

Het aangaan of continueren van een arbeidscontract na de leeftijd van 65 jaar is een zaak tussen de school en de leerkracht. De secundaire arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (PO) zijn per 1 augustus 2006 gedecentraliseerd. De (gedecentraliseerde) CAO PO 2006-2008 vermeldt in artikel 3.7 dat de arbeidsovereenkomst door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar eindigt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, of op een latere datum die door partijen is overeengekomen. Er kan derhalve na het bereiken van de 65-jarige leeftijd worden doorgewerkt, zij het dat daarvoor de instemming van zowel school als docent nodig is.

Deze mogelijkheden kunnen worden verruimd, zoals is gebeurd met de tijdelijke regeling voor rijksambtenaren die in het artikel “Ook ambtenaar 65+?” wordt genoemd. Op grond van die tijdelijke regeling kunnen rijksambtenaren die dat willen, doorwerken tot na de 65 jarige leeftijd; alleen om zwaarwegende redenen kan de werkgever toestemming weigeren om langer door te werken. Ik zal deze mogelijkheden voor verruiming onder de aandacht brengen van decentrale sociale partners. Het is echter aan CAO- partijen om hier concreet invulling aan te geven.

Tenslotte merk ik op dat belemmeringen in de onderwijswetgeving en het (destijds nog niet gedecentraliseerde) Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel voor het in dienst nemen of houden van personen van 65 jaar en ouder reeds enkele jaren geleden zijn weggenomen (Stb. 2001, 209 en Stb. 2002, 143).
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK