Weinig inzet universiteiten voor allochtone student

Nieuws | de redactie
14 februari 2008 | De inspectie vindt dat de universiteiten zich veel meer moeten bekommeren om hun studenten van allochtone herkomst. Zij moeten ook veel meer doen om zulke jongeren naar het wo te krijgen. “De groei van het aantal niet-westerse allochtone studenten betreft vooral het hbo, in het wo blijft het aandeel instromers uit deze groep al sinds jaren vrijwel constant op ongeveer 8 procent.”

Bovendien moet veel meer gedaan worden om het studiesucces van de allochtone studenten te stimuleren. Over wat werkt is echter nog lang niet genoeg bekend. Het actuele onderzoek van de inspectie biedt nog geen inzicht in de effectiviteit van bepaalde maatregelen. De inspectie stelt daarom voor dat zij een aantal praktijksituaties, waar blijkens de uitvalcijfers effectief beleid wordt gevoerd, nader zal onderzoeken en de succesfactoren in beeld zal brengen. Dit wil de inspectie uitbreiden naar sectoren als BVE en VO, omdat daar de problemen van deelname, rendement en uitval zich al voordoen.

Aandacht voor allochtone studenten zou een structureel onderdeel moeten vormen in het beleid van alle instellingen voor hoger onderwijs. Daarbij dient het beleid op opleidingsniveau – dicht bij de student – vertaald te worden naar activiteiten en voorzieningen die het studiesucces van deze groep bevorderen. Hierbij moet goed gekeken worden naar wat nu bekend is over effectiviteit van maatregelen en naar de uitkomsten van het nader onderzoek.

Wo-opleidingen en -instellingen zouden sterker moeten inzetten op voorlichting en werving, gericht op allochtone jongeren en hun ouders. Zowel in het hbo als in het wo zijn extra maatregelen nodig ter bevordering van het studiesucces van allochtone studenten. Met name in het wo beschikken nog slechts weinig opleidingen over beleid of voorzieningen die zijn gericht op allochtone studenten, zo analyseert de inspectie.

Er is meer aandacht gewenst voor taal- en communicatievaardigheden van allochtone studenten. Opleidingen dienen na te gaan of hun studenten in voldoende mate beschikken over deze vaardigheden. Daar waar instellingen en opleidingen constateren dat taal- en communicatievaardigheden een knelpunt vormen voor het studiesucces, dienen ze gericht aandacht te besteden aan het verbeteren ervan.

Het rapport van de inspectie leest u hier.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK