Beroepsvorming van toezichthouders in het HO

Nieuws | de redactie
28 maart 2008 | Vanwege problemen in de particuliere sector is ook in de publieke sector steeds meer aandacht voor controle, naleving, handhaving en toezicht. Het beroepsonderwijs is geen uitzondering op deze algemene ontwikkeling. Een rapport van de Algemene Rekenkamer meldde “onregelmatigheden in bekostiging in hoger onderwijs” en stelde dat een goede inrichting van raden van toezicht in de bve- en ho-sector een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen. Willeke Adriaanse en Fons van Wieringen komen met een nieuw rapport over het functioneren van die raden.

In een brief aan de Tweede Kamer van 20 december 2007 haalde OCW Rekenkamerrapport aan en schrijft vervolgens dat “naar aanleiding hiervan is besloten dat publiek bekostigde bve-instellingen (en hbo- instellingen) een onafhankelijk toezichthoudend orgaan dienen te hebben […]. De verplichtingen voor bve-instellingen tot het instellen van een interne onafhankelijke toezichthouder en tot een formele scheiding tussen de verantwoordelijkheden van bestuurder en de interne toezichthouder dragen bij aan een professioneel en transparant bestuur van bve-instellingen. Over het belang van intern toezicht bestaat brede consensus.”

Intern toezicht op onderwijsinstellingen wordt vooral uitgeoefend door de raden van toezicht. In 2006 heeft het Max Goote Kenniscentrum een onderzoek naar het functioneren van deze plaatselijke raden van toezicht uitgevoerd: Zicht op intern toezicht (Hooge, Nusink & Van der Sluis, 2006). In aanvulling hierop heeft MGK een studie uitgevoerd naar de wijze waarop deze plaatselijke raden van toezicht zich landelijk organiseren. Ontstaan er verenigingen van toezichthouders en toezichthoudende organen? Wat zijn de doelstellingen van dergelijke verbanden? Welke perspectieven zijn er voor deze verbanden? Is een sectorale opzet van landelijke verbanden wenselijk of is het beter te streven naar één verband of één steunpunt op landelijk niveau voor alle raden van toezicht en toezichthouders?

In dit rapport worden verschillende beroepsgroeporganisaties van toezichthouders binnen en buiten de onderwijssector met elkaar vergeleken. De vergelijking vindt plaats op een aantal criteria zoals doelstellingen, activiteitenbreedte, sectorale of intersectorale opbouw, formalisering. De gegevens zijn vooral afkomstig van documenten, informatie van websites, nieuwsbrieven, jaarverslagen en interviews met betrokkenen vanuit verschillende organisaties van toezichthouders en een seminar met deskundigen.

Het belang dat wordt toegekend aan intern toezicht in het beroepsonderwijs zal zich ongetwijfeld ook weerspiegelen in de opkomst van een landelijke organisatie van toezichthouders. Dat kan de kwaliteit van het intern toezicht bevorderen en tegelijkertijd van invloed zijn op de ‘checks and balances’ binnen het speelveld van actoren rond het beroepsonderwijs.

Het rapport is te bestellen bij het Max Goote centrum via het bestelformulier op de website: http://www.maxgoote.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK