OCW blokkeert expansie InHolland

Nieuws | de redactie
17 maart 2008 | OCW is niet van plan hogeschool InHolland de kans te geven ook in Den Haag een lerarenopleiding te starten. Ondanks het regionaal grote tekort aan VO-docenten verzet de macrodoelmatigheid zich tegen een dergelijke uitbreiding. De bewindslieden wijzen er op dat “het lerarentekort wordt echter niet veroorzaakt door een tekort aan aanbod van opleidingen in die regio, maar onder meer door vergrijzing en tekorten in de instroom in de opleidingen.

Ik ben bekend met het verzoek van hogeschool INHOLLAND om per september 2008 te mogen starten met nevenvestigingen van lerarenopleidingen die INHOLLAND in Amsterdam verzorgt, in Den Haag. Ik heb de aanvraag daartoe beoordeeld aan de hand van de beleidsregel macrodoelmatigheid hoger onderwijs van 21 juni 2006.

Op basis van de criteria die deze beleidsregel stelt, heb ik de aanvraag voor een deel (dertien opleidingen) afgewezen en voor drie opleidingen toegewezen. Het toestaan van deze opleidingen zou kort gezegd het bestaande aanbod in de regio in zijn bestaansrecht kunnen aantasten en daarmee geen bijdrage leveren aan het lerarentekort, maar het terugdringen van dat tekort nu juist bemoeilijken.”

Met name de Hogeschool Rotterdam zou bij een uitbreiding van het aanbod lastig kunnen te komen zitten, zo merkt OCW op: “Zo hebben veel scholen voor voortgezet onderwijs uit Den Haag en omstreken al afspraken met de Hogeschool Rotterdam en is een belangrijk deel van de instroom van studenten in lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam afkomstig uit de regio Haaglanden.”

OCW is niet bereid de basis voor dit type afspraken rond de macrodoelmatigheid in het hbo te herzien in het licht van de nieuwe ontwikkelingen rond het docententekort. “Naar mijn mening zijn de eisen en criteria met betrekking tot de door de NVAO uitgevoerde accreditaties van opleidingen noodzakelijk om kwaliteit van opleidingen te kunnen garanderen. (Het verhogen van) de kwaliteit van de lerarenopleidingen is één van de speerpunten in ons actieplan.

Versoepeling van de accreditatiecriteria voor deze opleidingen in verband met verwachte lerarentekorten is dan ook zeker niet aan de orde. Met de macrodoelmatigheidstoetsing wordt beoogd een optimale infrastructuur van het onderwijsaanbod in een bepaald domein te bewerkstelligen, onder andere door versnippering van dat aanbod te voorkomen. Het lerarentekort is niet gediend met een ondoelmatig aanbod van het onderwijsaanbod. Herziening van de criteria inzake macrodoelmatigheid ligt dan ook niet in de rede.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK