(1)

Nieuws | de redactie
23 mei 2008 | OCW erkent dat het moeilijk blijft de kwaliteit van het onderwijs aan de Pabo’s te borgen. In antwoorden op Kamervragen zegt staatssecretaris Van Bijsterveldt dat “één van de conclusies uit de Monitor Beleidsagenda [is] dat het curriculum van een deel van de pabo's in 2008 nog niet volledig op orde zal zijn.” Opmerkelijk is, dat dit ook komt doordat de Pabo's overbelast lijken door al de aandacht voor het taal- en rekenprobleem.

Naar aanleiding van vragen van SP’er Jasper van Dijk zegt de bewindsvrouwe onder meer: “Zoals ik in mijn brief van 14 april 2008 aan de Tweede Kamer over de nadere planning Kwaliteitsagenda Lerarenopleidingen en Monitor Beleidsagenda Lerarenopleidingen 2005-2008 heb aangegeven, is één van de conclusies uit de Monitor Beleidsagenda dat het curriculum van een deel van de pabo’s in 2008 nog niet volledig op orde zal zijn. De
invoering van de reken- en taaltoets en de remediërende activiteiten die daarmee samenhangen, heeft naar de mening van de inspectie veel energie gevraagd, hetgeen ten koste is gegaan van de aandacht voor andere thema’s.

Voorts concludeert de inspectie dat er een spanning blijft bestaan tussen vak- en beroepskwalificaties en mede door het achterblijven van de kwaliteit van toetsing en examinering het hbo-niveau onvoldoende kan worden geborgd. Om de borging van het hbo-niveau te bereiken, valt volgens de inspectie te denken aan een kennisbasis, een gestandaardiseerd eindassessment en de mogelijkheid op onderdelen gezamenlijk toetsen te ontwikkelen. Met de uitwerking van de Beleidsagenda Leraren is daarvoor al een belangrijke basis gelegd.

In de Kwaliteitsagenda Lerarenopleidingen zal ik ingaan op de gevolgen die ik aan de Monitor Beleidsagenda wil verbinden. De Monitor Beleidagenda sterkt mij in mijn opvatting om in de Kwaliteitsagenda Lerarenopleidingen nader uitwerking te geven aan de onderwerpen die ook in het Actieplan LeerKracht van Nederland zijn geagendeerd, zoals het streven naar verdere ontwikkeling van de kennisbasis en het gezamenlijk opstellen van eindtermen en toetsen. Bij de vaststelling daarvan zal ik zelf een rol spelen.”

Of met deze activiteiten verzekerd kan worden dat alle Pabo’s naar kwaliteit en aanpak zullen voldoen aan de standaarden voor het hbo-niveau houdt OCW nog in het midden. Dit zal niet voor eind 2009 vastgesteld kunnen worden, zo bljkt. “De vraag of met de Beleidsagenda Lerarenopleidingen 2005-2008 ook is bereikt dat elke Pabo van voldoende kwalitatief niveau is, komt aan de orde bij de accreditatie van de Pabo’s die uiterlijk in 2009 wordt afgerond. De NVAO zal – zoals aangekondigd in het Actieplan LeerKracht van Nederland – het accreditatietraject op onderdelen intensiveren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK