Hogeschool transformeert in samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws | de redactie
13 mei 2008 | Veel kennis uit hogescholen komt maar mondjesmaat het bedrijfsleven in. Lector Peter Pex (HR) formeerde daarom focusgroepen waarin ondernemers met studenten en docenten konden werken aan vraagstukken uit hun bedrijf op het gebied van internationalisering, revitalisering en technologische innovatie. Dit SIA-RAAK project was niet alleen behulpzaam voor 62 bedrijven, maar leidde ook tot een groot leereffect binnen de hogeschool.MKB- ondernemers uit internationaal ‘gevoelige’ sectoren als de handel en maakindustrie blijken een tekort aan kennis en ervaring hebben om hun bedrijven aan te passen aan de steeds sneller veranderende omgeving. In het project Samen werken, samen leren werden ondernemers, docenten en studenten rondom een bepaald thema bij elkaar gebracht. Individuele vragen werden gebundeld en studenten bedachten maatwerkoplossingen. Zowel voor docenten, studenten als ondernemers betekende het project ook een relevante uitbreiding van hun netwerk.

Latente vraag

Het vinden van actieve deelnemers was in eerste instantie een moeilijke en tijdrovende opgave, zo staat te lezen in het eindrapport. Zodra echter de deelprojecten waren begonnen,  leverden positieve geluiden van de deelnemers al snel nieuwe aanmeldingen en verzoeken om informatie op.

Lector Peter Pex concludeert dan ook: “Het is duidelijk dat er een sterke latente vraag bestaat bij de ondernemers in de regio naar dergelijke praktijkgerichte projecten. Ondanks de samenstelling van een uitgebreid consortium is het erg belangrijk om deze doelgroep te bereiken. Koude acquisitie levert weinig op. De samenwerking tussen de diverse kennisleveranciers in de regio bleek een essentieel middel voor de acquisitie. De toonzetting en de inhoud van de programma’s moeten dichter bij de werkelijkheid van de ondernemer liggen en niet lijken op “weer een subsidietraject voor ondernemers”. Het is echter, voor de versterking van de regionale economie van groot belang dat dergelijke initiatieven worden ondersteund”.

Ook de hogeschool leert
Binnen de Hogeschool is er sprake van een groot leereffect binnen de Kenniskring Business Development. De combinatie van collectieve en individuele instrumenten heeft ertoe geleid dat in het programma van de Kenniskring Business Development volledig zal worden voortgebouwd op de focusgroep- systematiek die is toegepast binnen “Samen werken, Samen leren”. De projectleiders hebben in sterke mate extra kennis opgedaan van programmamanagement en hebben de kans gekregen hun banden met het regionale bedrijfsleven te versterken. Die samenwerking krijgt een verder vervolg binnen de opleidingen door de deelnemers aan het programma de kans te geven vragen te stellen of opdrachten in te brengen in het praktijkonderwijs.

De samenwerking tussen deze bedrijven en de opleidingen biedt de kans om op een eenvoudigere manier te zoeken naar stagiairs of afstudeerders die binnen hun bedrijf kunnen worden ingezet. Het is een methode die veel studenten aangrijpen bij het zoeken naar een geschikte werkgever na het afstuderen. In meerdere gevallen binnen het programma “Samen werken, Samen leren” zijn studenten in dienst getreden van de bedrijven waarvoor zij onderzoek hebben gedaan en in één geval is er een student in dienst getreden van een kennisleverancier (BDO).

Op basis van het enthousiasme van de deelnemers van de Focusgroepen Sociale Innovatie is in samenwerking met Syntens besloten om het programma nog een keer aan te bieden. De kosten daarvoor worden gedragen door Hogeschool Rotterdam en Syntens. Het reeds bestaande programma is verder verdiept, nieuwe deelnemers zijn aangetrokken. Tevens is de Kenniskring Business Development benaderd door deelgemeente Oude Westen, alwaar sprake is van noodzaak tot revitalisering van het lokale bedrijfsleven. Ten behoeve van dit project zullen wederom naar voorbeeld van het programma “Samen werken, Samen leren” focusgroepen worden samengesteld.

Het opgestelde programma voor het deelproject Internationalisering was een dusdanig succes dat Fenedex de intentie heeft om het programma verder te ontwikkelen en vervolgens aan te bieden, ter aanvulling op hun reguliere trajecten. De vele cases die zijn beschreven binnen dit deelproject hebben de projectleider input gegeven om een deel van het curriculum van de opleiding International Business & Languages (onderdeel van de Rotterdam Business School) aan te passen.


Conclusies uit het eindrapport
In totaal heeft het programma “Samen werken, Samen leren” anderhalf jaar gewerkt aan het versterken van de innovatiekracht van ondernemers in de regio Rotterdam. 62 bedrijven hebben kunnen profiteren van de kennis van de Hogeschool Rotterdam, Syntens, Fenedex en andere kennisleveranciers die bij de deelprojecten waren betrokken. Zonder uitzondering waren zij positief over deze samenwerking, hetgeen duidelijk blijkt uit de verschillende eindmetingen die zijn uitgevoerd en de extra metingen die hebben plaats gevonden in het kader van het afstuderen van de twee stagiairs bij het programmaonderdeel “Revitalisering”. Bij een steekproef onder 20 deelnemers van het hele programma “Samen werken, Samen leren” geeft 100% van de deelnemers aan tevreden te zijn over de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. 85% geeft aan graag opnieuw samen te willen werken met de Hogeschool, terwijl 95% aan geeft de kennis uit de deelprogramma’s ook daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Programma- management
Bij de uitvoering van de deelprojecten bleek de inventarisatie vooraf van de veronderstelde problemen in de betrokken bedrijven een juiste te zijn. Inderdaad kan de innovatiekracht van ondernemingen versterkt worden door de internationalisering van activiteiten, het verbeteren van het innovatieproces en het revitaliseren van de algehele organisatie.

Tijdens de uitvoering van het deelproject “Revitalisering” kwam de behoefte naar boven om via dergelijke intervisie-trajecten om de eigen bedrijfsvoering te versterken. Binnen de projecten was niet gerekend op specifieke vragen naar de mogelijkheden om de omzet te verhogen. Vaak bleek dat ondernemers dachten alleen via de oplossing van hun salesprobleem zich de middelen te kunnen verschaffen om hun bedrijfsvoering te verbeteren, in plaats van beter gebruik te maken van de reeds aanwezige middelen.

Het vinden van actieve deelnemers was in eerste instantie een moeilijke en tijdrovende opgave. Zodra echter de deelprojecten waren begonnen en leverde positieve geluiden van de deelnemers al snel nieuwe aanmeldingen en verzoeken om informatie op. Op dit moment zou het gemakkelijk zijn het hele programma opnieuw te realiseren met nieuwe ondernemers en nieuwe studenten. Aan deze behoefte is dan ook deels invulling aan gegeven door het deelproject “Revitalisering” nogmaals aan te bieden aan diegenen die te laat waren voor de oorspronkelijke aanmeldingstermijn. De website www.hogeschoolrotterdam.nl/ondernemen waar “Samen werken, Samen leren” verder werd toegelicht en informatie was te vinden kreeg vele extra hits, nadat het programma eenmaal van start was gegaan.

Het is duidelijk dat er een sterke latente vraag bestaat bij de ondernemers in de regio naar dergelijke praktijkgerichte projecten. Ondanks de samenstelling van een uitgebreid consortium is het erg belangrijk om deze doelgroep te bereiken. Koude acquisitie levert weinig op. De samenwerking tussen de diverse kennisleveranciers in de regio bleek een essentieel middel voor de acquisitie. De toonzetting en de inhoud van de programma’s moeten dichter bij de werkelijkheid van de ondernemer liggen en niet lijken op “weer een subsidietraject voor ondernemers”. Het is echter, voor de versterking van de regionale economie van groot belang dat dergelijke initiatieven worden ondersteund. Managementtechnisch zouden deze programma’s zo licht mogelijk moeten worden gehouden om zoveel mogelijk middelen te kunnen gebruiken voor de eigenlijke taak: kenniscirculatie. Het is dan ook van groot belang de administratieve lasten voor deze projecten minimaal te houden.

Duurzame doorwerking
Het programma wordt op diverse manieren bestendigd binnen de Hogeschool Rotterdam, de consortiumpartners en de kennisleveranciers. Binnen de Hogeschool is er in de eerste plaats sprake van een groot leereffect binnen de Kenniskring Business Development. De combinatie van collectieve en individuele instrumenten heeft ertoe geleid dat in het programma van de Kenniskring Business Development volledig zal worden voortgebouwd op de focusgroep-systematiek die is toegepast binnen “Samen werken, Samen leren”. De projectleiders hebben in sterke mate extra kennis opgedaan van programma-management en hebben de kans gekregen hun banden met het regionale bedrijfsleven te versterken. Die samenwerking krijgt een verder vervolg binnen de opleidingen door de deelnemers aan het programma de kans te geven vragen te stellen of opdrachten in te brengen in het praktijkonderwijs.

De samenwerking tussen deze bedrijven en de opleidingen biedt de kans om op een eenvoudigere manier te zoeken naar stagiairs of afstudeerders die binnen hun bedrijf kunnen worden ingezet. Het is een methode die veel studenten aangrijpen bij het zoeken naar een geschikte werkgever na het afstuderen. In meerdere gevallen binnen het programma “Samen werken, Samen leren” zijn studenten in dienst getreden van de bedrijven waarvoor zij onderzoek hebben gedaan en in één geval is er een student in dienst getreden van een kennisleverancier (BDO).

Op basis van het enthousiasme van de deelnemers van de Focusgroepen Sociale Innovatie is in samenwerking met Syntens besloten om het programma nog een keer aan te bieden. De kosten daarvoor worden gedragen door Hogeschool Rotterdam en Syntens. Het reeds bestaande programma is verder verdiept, nieuwe deelnemers zijn aangetrokken. Tevens is de Kenniskring Business Development benaderd door deelgemeente Oude Westen, alwaar sprake is van noodzaak tot revitalisering van het lokale bedrijfsleven. Ten behoeve van dit project zullen wederom naar voorbeeld van het programma “Samen werken, Samen leren” focusgroepen worden samengesteld.

Het opgestelde programma voor het deelproject Internationalisering was een dusdanig succes dat Fenedex de intentie heeft om het programma verder te ontwikkelen en vervolgens aan te bieden, ter aanvulling op hun reguliere trajecten. De vele cases die zijn beschreven binnen dit deelproject hebben de projectleider input gegeven om een deel van het curriculum van de opleiding International Business & Languages (onderdeel van de Rotterdam Business School) aan te passen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK