Afspraken over hbo-prestaties

Nieuws | de redactie
3 juni 2008 | Om de 4 miljoen in 2008 voor extra inzet voor allochtone studenten in de Randstad te kunnen benutten moeten de 5 grote hogescholen in de steden voldoen aan prestatieafspraken. De inzet van middelen zou in 2011 tot 17 mln kunnen oplopen met als procentuele verdeling: Haagse Hogeschool 15%, Hogeschool Rotterdam 22%, Hogeschool Utrecht 13%, Hogeschool INHOLLAND 21% en Hogeschool van Amsterdam 29%. Wat levert dat hen op?HHS: 0,6 mln in 2008 tot mogelijk 2,55 mln in 2011

HR: 0,88 mln in 2008 tot mogelijk 3,74 in 2011

HU: 0,52 mln in 2008 tot mogelijk 2,21 in 2011

InH: 0,84 mln in 2008 tot mogelijk 3,57 in 2011

HvA: 1,16 mln in 2008 tot mogelijk 4,93 in 2011.

De afspraken ten aanzien van de prestaties van de instellingen met OCW komen neer op het volgende:
• De hogescholen gaan bestuurlijk commitment aan voor het bereiken van concrete verbetering van het studiesucces van niet-westers allochtone studenten binnen de instelling. Meer concreet betekent dit dat de uitval verminderd wordt en het rendement wordt verbeterd, in die zin dat de achterstandspositie van allochtone studenten ten opzichte van autochtone studenten zoveel mogelijk wordt ingelopen.
• De aanpak en resultaten worden gemonitord door Echo, expertisecentrum voor diversiteitbeleid in het hoger onderwijs. Hierdoor ontstaat ook een platform voor wederzijds leren en inspireren, waar praktijken en resultaten uitgewisseld worden.
• In 2011 en 2014 wordt de balans van de bereikte resultaten opgemaakt: er wordt geïnventariseerd hoe instroom en studiesucces van niet-westerse allochtonen zich in de instellingen hebben ontwikkeld, waarbij de vragen centraal staan of de kloof in studiesucces tussen niet-westerse allochtone en autochtone studenten wordt gedicht en of de instelling het op dit vlak ook beter doet dan tot 2008.
• De bereikte resultaten worden vanaf 2011 ook meegewogen bij de verdeling van de middelen over de hogescholen.
• In ‘Het Hoogste Goed’ is extra geld beschikbaar gesteld voor het doel van deze afspraak: € 4 mln. in 2008 oplopend naar (indicatief) € 17 mln. in 2011. De hogescholen zullen het geld onder meer besteden aan betere voorlichting en begeleiding van (aanstaande) allochtone studenten.
• Deze middelen worden met ingang van 2008 verdeeld op basis van de instroom van nietwesterse allochtonen. Het betreft de volgende procentuele verdeling: Haagse Hogeschool 15%, Hogeschool Rotterdam 22%, Hogeschool Utrecht 13%, Hogeschool INHOLLAND 21% en Hogeschool van Amsterdam 29%. Aanvullende middelen die in 2009 en 2010 vanwege deze doelstelling beschikbaar komen worden over deze instellingen verdeeld conform de genoemde percentages.
• In 2011 vindt besluitvorming plaats over de (her)verdeling van deze middelen op basis van instroom, uitval en rendement vanaf begrotingsjaar 2012. Deze indicatoren tellen in beginsel alle drie even zwaar (1:1:1). Het is de bedoeling het beschikbare budget dan zodanig te blad 3/3 verdelen dat de instelling die haar streefwaarden op genoemde indicatoren heeft gerealiseerd  of overtroffen, daarvoor extra gewaardeerd wordt.

De hogescholen doen een voorstel voor de streefwaarden 2011 ten aanzien van rendementsverbetering en uitvalvermindering uiterlijk in november 2008. De streefwaarden van de hogescholen moeten zowel realistisch als uitdagend zijn. Echo zal beoordelen of dat inderdaad het geval is. OCW zal in overleg met de hogescholen de definitieve streefwaarden vaststellen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK