Allochtone scholier hoger beoordeeld

Nieuws | de redactie
16 juni 2008 | Het verschil tussen schoolexamen- en centraal examencijfer is bij allochtone leerlingen duidelijker groter dan bij autochtone klasgenoten. Het lijkt erop dat de vaak ijverige allochtone leerling door zijn docenten wordt overgewaardeerd. Hun rapportcijfers wijken echter nauwelijks af. Dit bevestigt de indruk dat docenten zulke scholieren, bewust of onbewust, overwaarderen. Ook speelt de overwegng dat allochtone leerlingen meer moeite zouden hebben met het talige karakter van de vragen op het centraal examen.

Onderzoekers van het Groningse GION melden in het juninummer van Didaktief, dat middelbare scholieren voor hun schoolexamen gemiddeld een 0,1 punt hoger cijfer halen dan voor hun centraal examen. Bij allochtone leerlingen is dit cijferverschil groter: gemiddeld 0,2 tot 0,3 punt.

Dit geldt voor alle schooltypen, maar vooral de cijfers van Turkse en Marokkaanse leerlingen op havo en vmbo (theoretische en gemengde leerweg) springen eruit: voor alle vakken samen is het gat tussen beide examencijfers bij Turkse leerlingen 0,6 punt en bij Marokkaanse leerlingen 0,4 punt groter dan bij hun autochtone klasgenoten. Kijken we specifiek naar exacte vakken, moderne talen en economische vakken, dan lopen de verschillen voor deze leerlingen op tot bijna 1 cijferpunt. Docenten blijken zich niet bewust van de grotere verschillen.

De Groningse onderzoekers Truus Harms en Lyset Rekers-Mombarg komen tot deze conclusies nadat zij de meest recente examencijfers onder de loep hadden genomen. Zij keken onder meer naar de gegevens van ruim 15.000 leerlingen uit het landelijke VOCL-’99 schoolloopbaanonderzoek (Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen) en van landelijke vwo- eindexamencijfers uit 2006, en zij bevroegen docenten.

De onderzoekers noemen enkele verklaringen voor de grotere verschillen. Leerlingen met een relatief groot gat tussen beide examencijfers, bleken ook al lagere scores te halen bij enkele objectieve – landelijk identieke en genormeerde – toetsen in de onderbouw. Daarnaast vallen deze leerlingen op door hun werkhouding: ze willen goed presteren, zijn sterker gericht op het herhalen en inprenten van de lesstof, en ze besteden meer tijd aan huiswerk. Dit geldt overigens voor allochtone én autochtone leerlingen. Maar allochtone leerlingen zijn ijveriger en ze scoren vaker laag op de objectieve toetsen.

Opvallend is dat scholen met weinig extra cijferverschil ‘strenge’ scholen zijn. Ze houden onverkort vast aan een bepaald niveau op het schoolexamen en selecteren leerlingen al in de onderbouw.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK