Studiesucces en de persoon van de student

Nieuws | de redactie
26 juni 2008 | Wat zijn de kenmerken van een succesvolle student? Cyrille van Bragt vertelt aan ScienceGuide dat mannen en vrouwen hier nogal verschillen. Vaak wordt aangenomen dat havisten en vwo’ers succesvoller zijn in het hbo. Dit blijkt alleen voor vrouwen te kloppen. Extraverte vrouwen, met name uit het VO, halen meer uit hun studie dan introverte studentes of mbo'ers. Bij mannen ligt dat opvallend anders.

Bij hen is vooral belangrijk dat ze zorgvuldig zijn,overtuigd en gemotiveerd zijn om hun studie te voltooien. Bijmannen is de vooropleiding in veel mindere mate een voorspeller vanstudiesucces. En op het punt van zorgvuldigheid scoren mbo’ershoger dan studenten uit het voortgezet onderwijs.

Als onderdeel van het opleidingsprogramma 2003/2004 zijn tweevragenlijsten afgenomen bij 2528 eerstejaars voltijd HBO-studentenvan 19 verschillende Fontysopleidingen. De twee vragenlijstenwaren: (1) de Inventaris Leerstijlen (Vermunt, 1992), en (2) deFiveFactor Personality Inventory met de Big Fivepersoonlijkheidskenmerken. Studenten kregen geen feedback. Na éénstudiejaar zijn het behaalde aantal studiepunten als ook de status(doorgaan of stoppen) opgevraagd. 72% van de totale groep studentenhad een vooropleiding in het voortgezet onderwijs.

Zorgvuldigheid

Van alle vrouwelijke studenten was 73% afkomstig van het voortgezetonderwijs, van alle mannen was dat 71%.Van de hele populatie was48% vrouw, wat vergelijkbaar is met de gehele Nederlandsestudentpopulatie (48.39%). Bij het meten van studiesucces werdgekeken naar het behaald aantal studiepunten en naar de vraag of destudent doorging met de studie.

Analyses laten zien dat studenten met lage scores op ambivalentieen ontbrekende regulatie meer studiepunten behalen. Mannen met lagescores op deze variabele hebben méér kans om door te gaan met hunstudie. Voorts zijn er verschillen gevonden ten aanzien vangeslacht op verschillende persoonlijke kenmerken die eenbetekenisvolle rol spelen als voorspeller vanstudieresultaat.

Mannen met een hoge score op zorgvuldigheid hebben meer kans ommeer studiepunten te behalen en door te gaan met hun studie.Extraverte vrouwelijke studenten behalen meer studiepunten danintroverte vrouwelijke studenten. Vrouwen afkomstig van hetvoortgezet onderwijs hebben meer kans op meer studiepunten én omdoor te gaan met hun studie dan andere studenten.

Studieaanpak

Ook de studieaanpak blijkt van invloed te zijn. Cyrille van Bragtmaakt in haar promotie-onderoek aan de hogeschool onderscheidtussen een oppervlakkige aanpak en een betekenisvolle,geïntegreerde aanpak. De oppervlakkige studieaanpak bestaatuit memoriseren en analyseren. De betekenisvolle, geïntegreerdeaanpak bestaat uit relateren en structureren, kritisch verwerken enconcreet verwerken. Van Bragt: “Bij Fontys Hogescholen wordt tenaanzien van de gemeenschappelijke visie opstudieloopbaanbegeleiding uitgegaan van het sociaalconstructivisme, het idee dat kennis wordt geconstrueerd in plaatsvan overgebracht. Kenmerkend voor het sociaal constructivisme alsleertheorie is dat leren wordt gezien als een constructieproces,waarbij het actieve individu zelf kennis construeert op basis vaneerder verworven kennis en opvattingen”.

De studieaanpak blijkt significante invloed te hebben op derendementen. Mannelijke studenten met een hoge score op debetekenisvolle integratieve aanpak hebben meer kans om door tegaan. Oppervlakkige aanpak bleek in deze studie geen effect tehebben op studieresultaat.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK