Leren van docenten

Nieuws | de redactie
22 juli 2008 |

Centraal in het lectoraat staat het professioneel leren van docenten in het beroepsonderwijs, met name de wijze waarop het leren van professionals in scholen krachtig ondersteund kan worden en hoe de lerarenopleiding (Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool; Fontys PTH) haar studenten optimaal kan voorbereiden op professioneel leren van docenten na de opleiding. De onderzoek- en innovatieprojecten in het lectoraat hebben betrekking op:

Het leren van a.s. leraren tijdens de lerarenopleiding. De PTH leidt leraren op voor het (V)MBO, zowel in voltijd als in deeltijd. Met het oog op een optimale voorbereiding op de beroepsuitoefening gaat speciale aandacht uit naar de inhoud van het curriculum van de technische lerarenopleidingen, de opbouw en fasering van het leerproces van de studenten in deze opleidingen, de opleidingsdidactiek en het leren onderwijzen op de werkplek. Input vanuit het afnemend onderwijsveld is hierbij van groot belang. Scholen profileren zich op basis van nieuwe onderwijs- en leerconcepten en gaan allerlei relaties aan met het bedrijfsleven.

Het leren van docenten in de eerste jaren van de beroepsuitoefening. De PTH leidt op tot startbekwaamheid. Na het verlaten van de opleiding moet een docent nog veel leren om het beroep adequaat uit te kunnen oefenen. Deze fase in het beroep is heel cruciaal en vereist een krachtige ondersteuning van scholen. Met scholen zullen programma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd ter bevordering van de verdere professionele ontwikkeling en het welbevinden van beginnende docenten. Verondersteld wordt dat dergelijke programma’s een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de lerarenopleiding en het zittend personeel in de scholen.

Het leren van docenten in de context van onderwijsvernieuwing. Speciale aandacht gaat uit naar het genereren van kennis over processen en activiteiten die van belang zijn voor het zich eigen maken en implementeren van een onderwijsvernieuwing door docenten, in het bijzonder in het kader van competentiegericht onderwijs in het (V)MBO. Deze vooral op onderzoek gebaseerde en effectief gebleken kennis zal benut kunnen worden bij de ondersteuning van vernieuwingsprocessen in scholen door de PTH.

De aard van de activiteiten en thematiek van het lectoraat sluiten nauw bij de ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten van de Eindhoven School of Education (ESoE), een samenwerkingsinstituut van Fontys Hogescholen en de Technische Universiteit Eindhoven. De lector is tevens als hoogleraar verbonden aan dit instituut.

Op het gebied van onderzoek en innovatie wordt nauw samengewerkt met andere hogescholen die leraren opleiden, met name lectoraten en afdelingen van universiteiten in binnen-  en buitenland die zich bezig houden met vergelijkbare thematieken.

Relaties met kennisinstellingen in de BVE-sector in Nederland en met internationale organisaties voor het beroepsonderwijs zoals CEDEFOP worden onderhouden en verder uitgebouwd.

Over de lector
Douwe Beijaard (1953) is sinds 2007 hoogleraar aan de TU/e (Eindhoven School of Education). Hij is voor de helft van zijn tijd gedetacheerd als lector bij de Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool. Daarvoor was hij als opleider en onderzoeker werkzaam bij diverse universitaire lerarenopleidingen (Wageningen, Leiden, Groningen). De thematieken waarnaar hij onderzoek doet en waarover hij publiceert hebben betrekking op de professionele ontwikkeling, identiteit en assessment van docenten. Daarnaast verzorgt hij onderwijs in de lerarenopleiding en is hij betrokken bij diverse innovatieprojecten in scholen.

Contact
Prof. dr D. Beijaard
Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH)
Horsten 8-10 (TU/e terrein)
Postbus 47
5600 AH Eindhoven
T 0877 878 577
E d.beijaard@fontys.nl
douwe.beijaard@esoe.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK