Pakistan risicofactor in HO

Nieuws | de redactie
28 januari 2009 | De regering wil dat het hoger onderwijs uiterst terughoudend is bij de werving en toelating van studenten uit Pakistan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding voert een project uit, dat beoogt toelating en verblijf van studenten stringenter te controleren. Zulks met het oog op het terugdringen van potentiële risico’s voor de nationale veiligheid.

Vanwege de problematiek van de Pakistaanse studenten zijn door de IND in 2008 in het kader van het vreemdelingenbeleid verschillende maatregelen getroffen ten aanzien van de procedure tot afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf. Zo zijn alle instellingen aangeschreven met het verzoek zorgvuldig te zijn bij de werving van Pakistaanse studenten.

Voorts is begin 2008 aan de instellingen meegedeeld dat alle Pakistaanse studenten in het kader van de procedure om verlening van een machtiging tot voorlopig verblijf een interview op de diplomatieke post in Islamabad wordt afgenomen waarbij onder meer gelet wordt op het taalniveau Engels en de studiemotivatie. Doordat de veiligheidssituatie in Islamabad verslechterde en de Nederlandse vertegenwoordiging aldaar niet al haar taken kon uitoefenen, zijn de interviews uiteindelijk gehouden op de Nederlandse diplomatieke post in Dubai.

De maatregelen van de IND, genomen in overleg met het ministerie van OCW en het Nuffic, hebben ertoe geleid dat enkelen van de kandidaat-studenten niet zijn geaccepteerd door de terzake bevoegde instelling en daarom al geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Overigens is in de zomer van 2008 een veel kleinere groep Pakistaanse studenten naar Nederland gekomen om te studeren dan de jaren daarvoor. Dit ook mede omdat de onderwijsinstellingen minder Pakistaanse studenten dan voorheen hebben uitgenodigd.

Gezien de huidige situatie in Pakistan en het feit dat de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Islamabad voorlopig gezien de veiligheidssituatie niet al haar taken kan uitoefenen ziet OCW op dit moment geen mogelijkheid tot het invoeren van een NESO-certificaat voor Pakistan en de omringende landen. Volgens minister Plasterk wordt het waarborgen van de authenticiteit van documenten van studenten vooralsnog voldoende gegarandeerd door het werk van de Nuffic.

Een en ander laat onverlet dat de overheid waakzaam dient te blijven en regelmatig zal bezien of er aanleiding is specifieke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de procedure voor een verblijfsvergunning voor een studie aan een instelling voor hoger onderwijs wordt gebruikt voor doeleinden die niet overeenkomen met het eigenlijke doel van het verblijf. Het project van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is er mede op gericht het besef binnen de instellingen voor hoger onderwijs te vergroten ten aanzien van signalen die kunnen duiden op radicalisering of (voorbereiding van) terroristische activiteiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK