Ingrepen in HO ter discussie

Nieuws | de redactie
24 februari 2009 | De discussie over ingrepen in het HO wordt in het Haagse indringend gevoerd. In de CDA-top wordt gesproken over een suggestie van econoom Lans Bovenberg om hier een profijtbeginsel door te voeren. Tegelijk is het Innovatieplatform doende een krachtige investeringsimpuls voor te bereiden.

Bovenberg –die als een van de meest invloedrijke denkers rond het CDA geldt- meent dat de deelname aan het HO zozeer de economische positie van mensen verbetert, dat de financiering veel meer gebaseerd zou moeten worden op het latere maatschappelijke profijt dat studenten hier uit halen.

OSM in het HO?

Anderen in de CDA-top denken hier genuanceerder over. Zo wordt er op gewezen dat deze redenering tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw wel opging, omdat destijds een relatief klein en welvarend deel van de jongeren een HO-opleiding volgde. Hun economische en maatschappelijke positie werd door de HO-deelname fors onderstreept en bevestigd, het OSM-effect was lange tijd aanzienlijk in het HO. Het WO en de sociale groepen die daar hun opleidingen volgden, domineerden. Het hbo was destijds nog onderontwikkeld en versplinterd over honderden kleine, veelal verzuilde vakscholen in de regio. Het viel ook nog onder de wetgeving voor het VO.

Dat is sinds de jaren tachtig en het beleid van CDA-minister Deetman fundamenteel veranderd. De totstandkoming van het hbo als evenwaardige HO-sector, de massale deelname daaraan en de invoering van de WSF hebben het Nederlandse HO gedemocratiseerd naar het niveau van hoogwaardige ‘kennislanden’.  Bij een  participatie uit het cohort van de relevante jongeren van nu van bijna 50 % gaat de redenering ten aanzien van het profijtbeginsel dan ook veel minder op. Zeker als zo’n massale deelname vanuit het oogpunt van de kenniseconomie en de Lissabon-doelstellingen bewust gewenst is. Een financiering via profijtbeginsel is dan veel minder logisch, ook omdat het individuele profijt in zo’n situatie relatief minder groot wordt.

Kennisimpuls

Het IP komt vrijdag met een nieuwe ‘foto’ van de uitvoering  van de Kennisinvesteringsagenda. ScienceGuide-lezers zijn daarbij van harte welkom, zo meldt het IP. Verwacht mag worden, dat de stand van zaken opname van de KIA een zorgelijk beeld zal vertonen. Het Platform is doende op korte termijn een serie voorstellen te ontwikkelen om via een impuls in kennis – à la de USA, Duitsland, Canada en dergelijke – de recessie te bestrijden. Daarmee zou de uitvoering van de KIA een extra kans krijgen. Ambtelijk OCW staat daar achter, zo liet SG Van den Steenhoven blijken: “Het is een publiek geheim: als het aan de ambtenaren ligt, blijft de KIA bovenop de stapel liggen”. Barroso-adviseur Frans van Vught sloot zich hierbij aan op het seminar over ‘Geldstromen’ bij de KNAW: “We moeten blijven investeren in kennis, anders raken we internationaal achter”.

De KIA richt zich er op dat de kennisinvesteringsquote omhoog zou moeten naar 9%, waarmee Nederland in 2016 tot net onder de Europese top zou reiken. Hiervoor zouden in de komende twee kabinetsperioden 6 miljard extra publieke investeringen nodig zijn. In oktober 2008 noemde premier Balkenende tegenover ScienceGuide de concrete verwezenlijking van de Kennisinvesteringsagenda “een minimale voorwaarde” om Nederland in de wereldtop van kennis en innovatie te houden.

KIA foto 2009: uitnodiging
Op vrijdag 27 februari 2009 wordt de KIA foto 2009 gepresenteerd door Alexander Rinnooy Kan, Robbert Dijkgraaf, Gerard Kleisterlee en Kees Tetteroo. Lezers van ScienceGuide uit het bedrijfsleven, wetenschap, innovatie en onderwijs worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te discussiëren: van 10.30-13.00 uur in Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143.

Programma:

1. Openingswoord door dhr. Van Velzen, Openbare Bibliotheek A’dam 
2. Presentatie KIA foto 2009 door IP-leden: Robbert Dijkgraaf, Gerard Kleisterlee en Kees Tetteroo
3. KIA-partijen aan het woord over thema’s voor 2009: professionalisering docent, leven lang leren en interactie kennisinstellingen en bedrijfsleven
4. Follow-up in 2009
5. De ‘maak-kennis’ lunch. U ontmoet o.a. de verschillende KIA-partners, als TNO, VNO-NCW, de verschillende landelijke raden voor onderwijs, NWO, MKB- Nederland, AcTI-NL en diverse vakbonden.

Voor deze bijeenkomst is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Ontvangst vanaf 10.00 uur. Toegang is kosteloos. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@innovatieplatform.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK