AWT: versnel en intensiveer nu

Nieuws | de redactie
4 maart 2009 | De AWT wil dat het kabinet vast houdt aan de huidige kennis- en innovatiestrategie en de uitvoering hiervan versnelt en intensiveert. Hij pleit voor een verruimde toepassing van financiële instrumenten, voor de ontwikkeling van publiek-private constructies om innovatiecapaciteit te behouden en voor vergroting van het publieke aandeel in de onderzoeksuitgaven.

Een brief daarover heeft de Raad gezonden aan de ministers van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad brengt zijn advies uit tegen de achtergrond van een drietal structurele ontwikkelingen die door de economische crisis beïnvloed zullen worden, maar niet zullen verdwijnen. Het gaat om de vermaatschappelijking van de kennisproductie, het ontstaan van nieuwe schaarsten en risico’s en het mondiaal verschuiven van economische zwaartepunten. De Raad acht het verder van belang dat het beleid een aantal belangrijke uitgangspunten hanteert.

Hij wijst hierbij op het belang van snel handelen (‘niet sturen via de achteruitkijkspiegel’), de aanvaardbaarheid van eventueel toenemende begrotingstekorten (daar het hier om investeringen in kennis gaat) en de wenselijkheid van een lange termijn kader (het doel is om relatief sterker uit de recessie te komen).

De Raad formuleert een achttal aanbevelingen, veelal in de vorm van concrete maatregelen, om de gevaren voor onze kennisbasis het hoofd te bieden:

-vasthouden aan de bestaande kennis- en innovatiestrategie

-versnelde uitvoering van deze strategie, bijvoorbeeld voor wat betreft de Sleutelgebiedenaanpak en de Kennis Investeringsagenda (KIA)

-blijven streven naar 3% van het bruto binnenlands product voor kennisontwikkeling, maar met een hoger overheidsaandeel

-creatief en intensief gebruik van het financiële instrumentarium (met name WBSO en innovatiekrediet)

-behouden van vrijkomende private R&D capaciteit door deze binnen de publieke sfeer te brengen

-vergroting van de flexibiliteit en mobiliteit van kenniswerkers

-bevorderen van de publieke vraag naar innovatiecapaciteit voor het aanpakken van maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld door public procurement en lead markets)

-zorgen voor adequate financiering, waar mogelijk uit FES-middelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK