OESO-norm leidraad kennisbeleid na de crisis

Nieuws | de redactie
26 maart 2009 | Het crisispakket van het kabinet steekt zo’n € 900 mln extra in kennisintensieve activiteiten om de innovatiekracht van de economie te versterken. Aanzienlijke bedragen worden gestoken in het voortzetten van FES-middelen in onder meer R&D. De OESO-norm voor kennisuitgaven wordt basis voor het toekomstig beleid.

Daarbij ziet het kabinet “extra kansen om te bouwen aan een duurzame en innovatieve economie met maatregelen zoals het stimuleren van energiebesparing en duurzaam ondernemen.” De doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 wordt daarom doorgezet in de structurele (lange) termijnagenda, die aan het pakket verbonden is.

Voor de kortere termijn bevat het pakket versnelde investeringen in onderhoud van infrastructuur en in versnelde bouwprojecten, ook voor het onderwijs. Hier is 85 en 130 mln beschikbaar. “Alles op alles” wil Balkenende zetten om “via scholing en andere middelen, zoals kennis en innovatie, zoveel mogelijk mensen bij het arbeidsproces betrokken te houden.” Dat moet om sociale redenen gebeuren, maar ook met het oog op de toekomstige behoefte van de arbeidsmarkt. Een belangrijk element van dit punt vormt de versterking van vakscholen/werkscholen/wijkscholen en het MBO.

Het pakket kijkt nadrukkelijk naar de periode voorbij de recessie. Het kabinet komt daarom met een agenda voor een structurele impuls aan duurzaamheid en innovatie, voortbouwend op de  motie Hamer die verlangde dat het kabinet samenhangende voorstellen zou doen voor een structurele impuls om de Nederlandse economie innovatief, duurzaam en concurrentiebestendig voor de toekomst te maken. In het licht daarvan zal het kabinet op een aantal terreinen zoals duurzaamheid (inclusief Deltafonds), kennis (onderwijs en innovatie) en stedelijke vernieuwing een versnelling realiseren.

Het is ook tegen deze achtergrond dat het kabinet de ontwikkeling van onderwijs, innovatie en kennis extra wil stimuleren. In een nader af te spreken lange termijnpad gaat men de uitgaven daarvoor op tenminste het niveau van het OESO-gemiddelde  brengen. De ministers van OCW en EZ zullen in de begrotingsstukken bij Prinsjesdag de uitwerking daarvan presenteren.

Voor de verlenging van FES-uitgaven wordt € 390 mln structureel ingeboekt, waar bovenop voor tweemaal € 109 mln FES-investeringen worden versneld. Dat betreft projecten voor maatschappelijke innovatie, grootschalige researchprojecten/leraren, de innovatieagenda energie en het verlengen van aflopende innovatieprojecten. Voor de tijdelijke opvang van kenniswerkers à la het plan van de TU/e en Brainport Eindhoven is € 110 mln en € 170 mln beschikbaar is 2009 en 2010.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK