Technisch, creatief en maatschappelijk betrokken (1)

Nieuws | de redactie
30 juni 2009 | Veel jongeren zijn wel geïnteresseerd in bèta en techniek, maar willen dit combineren met creativiteit, aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en een goede betaalde baan. Voor deze generalisten en carrièrebèta’s biedt de HAN vanaf september de afstudeerrichting Technologie en samenleving aan.

In afwachting van een eigen croho-registratie start Technologie en Samenleving komend studiejaar als opleidingsvariant van Technische Bedrijfskunde. Technologie en Samenleving leidt creatieve professionals op die kennisgebieden kunnen integreren en maatschappelijke vraagstukken kunnen koppelen aan technische ontwikkelingen en oplossingen. 

Aanleiding 
Dit initiatief is ontwikkeld om een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat de arbeidsmarkt vraagt om breed opgeleide bachelors. Het werkveld geeft aan behoefte te hebben aan mensen die een ´scharnierfunctie´ kunnen vervullen. 

In toekomstscenario’s komt naar voren dat de kennissamenleving naast technisch specialisten vraagt om synergetische creatieve professionals die in staat zijn kennisgebieden te verbinden, affiniteit hebben met techniek én interesse in de wereld en de mensen om hen heen. 
Een tekort aan technici vraagt om herontwerp van het opleidingenaanbod teneinde meer jongeren te enthousiasmeren voor een technische opleiding en daarbij rekening te houden met en aan te sluiten bij wat jongeren beweegt. 

Bètamentality 
In opdracht van Platform Bèta/Techniek heeft Bureau YoungWorks de BètaMentality van jongeren (14-18 jaar) onderzocht. De techniekopleidingen van de HAN spreken nu vooral de concrete bèta´s aan: jongeren die willen weten hoe iets werkt en techniek leuk vinden. Een derde van de concrete bèta´s zijn meisjes. Er zijn echter maar weinig meisjes die kiezen voor een techniekopleiding. 

De geïnteresseerde generalisten, die maatschappelijk iets willen betekenen, en de carrière-bèta´s, die status en een goedbetaalde baan willen, zien in de huidige techniekopleidingen hun toekomstbeelden en ambities niet terug. Om aan de maatschappelijke behoefte aan bèta-opgeleiden te voldoen is het nodig ook techniekonderwijs aan te bieden dat voor deze twee doelgroepen interessant is. Technologie en Samenleving richt zich vooral op geïnteresseerde generalisten en carrière-bèta´s, met speciale aandacht voor meisjes. 

Aanpak 
Naar aanleiding van het Bètamentality-rapport en een aantal internationale publicaties vond in juli 2008 een brainstormsessie plaats met een brede vertegenwoordiging vanuit het werkveld, het mbo, de Faculteit Techniek en bureau YoungWorks over de wenselijkheid en haalbaarheid van een brede techniekbachelor. Eind 2008 is een klankbordgroep geformeerd met een groep enthousiaste mensen vanuit de verschillende techniekopleidingen. Deze klankbordgroep heeft de basis gelegd voor Technologie en Samenleving. In maart 2009 is een ontwikkelteam geformeerd, bestaande uit zeven mensen (in- en extern geworven). Met alle input vanuit de klankbordgroep en diverse onderzoeken is het ontwikkelteam stevig aan de slag gegaan. Momenteel wordt hard gewerkt om – in dialoog met het werkveld en medewerkers van Faculteit Techniek – het curriculum uit te werken en studenten te werven om ervoor te zorgen dat er in september een succesvolle eerste lichting van start kan gaan.

Doelgroep 
Technologie en Samenleving richt zich op een andere doelgroep dan de reeds bestaande techniekopleidingen binnen de HAN. Die doelgroep bestaat uit scholieren, jongens én meisjes, die wel affiniteit met bèta/techniek hebben, maar nu niet kiezen voor een bestaande technische studie als vervolgopleiding. Dit verbreedt en vergroot de instroom in de Faculteit Techniek. Een brede richting als Technologie en Samenleving zal ook leiden tot meer instroom in de ´traditionele´ techniekopleidingen, omdat studenten een overstapmogelijkheid krijgen naar een bredere technische (snijvlak)opleiding. Technologie en Samenleving kan voor studiestakers of –switchers een goed alternatief zijn. 

Inhoud
Studenten leren een brug slaan tussen technologie en samenleving, inzichten combineren en alternatieve oplossingen bedenken. Hiervoor is niet alleen kennis van technologie nodig, maar ook van maatschappelijke, politieke en economische aspecten. Creativiteit en ethisch handelen zijn onlosmakelijk verbonden met Technologie en Samenleving. De meerwaarde van afgestudeerden is hun brede kijk op omgeving, mensen, technologie en innovatie. 

Beroep 
Technologie en Samenleving leidt op voor (nieuwe) beroepen waar nog geen eenduidige functienamen voor bestaan. Voorbeelden van al bestaande functies zijn: coördinator duurzaamheid, projectleider innovatie, trendwatcher, beleidsmedewerker, verandermanager, conceptontwikkelaar en strategisch adviseur. 
In plaats van het beschrijven van (start)functies is gekozen voor het definiëren van drie beroepsrollen waar Technologie en Samenleving voor opleidt. De scout verkent en ontdekt ontwikkelingen en kansen in samenleving en technologie. De conceptontwikkelaar verzint innovatieve oplossingen en werkt die uit uit tot realiseerbare concepten. De intermediair verbindt alle betrokkenen om innovaties te realiseren. 
Meer informatie

·         Vragen? Neem contact op met Miranda Valkenburg , projectleider Technologie en Samenleving

·         Bekijk de informatie over deze opleidingsvariant op de opleidingspagina’s op han.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK