‘De inhoud, daar gaat het om’

Nieuws | de redactie
31 augustus 2009 | Vier faculteiten met lerarenopleidingen gaan zich samen inzetten om het debat over het leraarschap en de kwaliteit daarvan op te schudden. Respect en vernieuwing staan daarin centraal. “Uitwisseling van kennis en ervaring is essentieel voor de kwaliteit van onderwijs. ‘Het wiel opnieuw uitvinden’ was bijna spreekwoordelijk voor de innovatiecultuur in het onderwijs. Hierdoor worden veel ervaringen en kennis niet benut,” zeggen zij in hun gezamenlijke stuk.

De faculteiten van INHolland, Windesheim, de HU en HvA komen meteen notitie ‘Bouwstenen’ waarin zij elkaar en hun omgeving uitdagende discussie nieuw leven in te blazen. Zo stellen zij onder meer; “Van leraren en lerarenopleiders verwachten we een onderzoekendehouding. Als professionals reflecteren zij op hun werk en trekkendaaruit conclusies voor toekomstig handelen op basis vansystematische analyse en onderzoek.

Ze werken als professional master in professioneleleerwerkgemeenschappen van leraren, opleiders en onderzoekers, in nauwe samenwerking met lectoren enhoogleraren. Promotieonderzoek door leraren wordt weer mogelijk inacademische opleidingsscholen.

Wetenschappelijke deskundigheid en kennis zijn op dit moment nogvrijwel uitsluitend buiten de school aanwezig en die kennis heeftmaar mondjesmaat invloed op de onderwijspraktijk. Lectoraten hebbenals taak die kloof te helpen overbruggen zodat expertise in sterkemate ook in de school zelf beschikbaar komt en blijft bij de leraarals expert.”

Onderwijsraad-voorzitter prof. Fons van Wieringen reageert metaanmoedigende instemming.. Tegen ScienceGuide zegt hij:”De lerarenopleidingen kunnen inderdaad veel zichtbaarder zijn inhet stormachtige debat over onderwijs. De lerarenopleidingen wetenwaar het over gaat in het onderwijs en hebben een overzicht overhet veld van scholen.

Wat ze vooral weten is wat er gebeurt in de verschillende vakkenen leergebieden van het onderwijs. En er verandert heel veel, eenvak als biologie is door inzichten rond eiwitten in cellulaireprocessen, de rol van DNA, RNA, stevig aan het veranderen, een vakals installatietechniek is door toepassingen van domotica ook flinkbezig aan een nieuwe jeugd, zijn installaties in het kunstonderwijsbelangrijke leerobjecten of gaat dat wel weer over?

De inhoud van het onderwijs, daar gaat het om, didactiek is ookmooi, maar de inhoud van het onderwijs drijft mensen naar hetonderwijs, daar valt iets te leren, daar willen we het over hebben.De inhoud verandert en in welke richting, leerlingen en studenten,docenten zijn daar mee bezig.

En dat is ook wat de samenleving van het onderwijs wil weten:leg eens uit, vertel wat er wordt geleerd en wat er allemaal welniet staat aan te komen aan veranderingen in de inhoud? Juist delerarenopleidingen overzien al deze veranderingen want zij maken zetoepasbaar voor het onderwijs, juist de lerarenopleidingen zijn demotor achter een debat over het onderwijs dat gaat over waaroverhet zou moeten gaan, de inhoud van het onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK