Doorbraak voor allochtone student

Nieuws | de redactie
25 augustus 2009 | De vijf grote hogescholen in de Randstad gaan de komende 6 jaar allochtone studenten helpen om sneller en met meer succes af te studeren, met geld van het ministerie van Onderwijs. Bij de ondertekening van het convenant hierover toonde minister Plasterk zich verheugd: “Ik ben zelf kind van een asielzoeker uit Berlijn, dus het doet me wel wat om dit mee te maken." Om er schalks aan toe te voegen: “Ik ben trots op Nederland."

HU- voorzitter Geri Bonhof vertelde bij de ondertekening van hetconvenant hoe het idee geboren werd: een aantal bestuurders vanhogescholen gingen in 2007 een vorkje prikken om het te hebben overde toenemende allochtone populaties op hun hogescholen. Ze kwamentot de conclusie dat veel van deze studenten meer hulp nodig hebbenom hun studie tot een succes te maken. Ze hebben daarop vrij sneleen subsidieaanvraag ingediend.

De uiteindelijke toekenning van de gelden duurde even. Dit voorjaarnog werden in verband met de wereldwijde financiële crisis vrijwelalle nieuwe projecten bij de overheid uitgesteld. Onder debestuurders ontstond onzekerheid over de toekenning van de gelden.Want hoewel de ambtenaren van het onderwijsministerie manmoedigbleven zeggen dat allochtoon studiesucces voor de minister hogeprioriteit had, leek het bepaald niet ondenkbaar dat de ministervan Financiën grootscheepse bezuinigingen tot een nog hogereprioriteit zou maken. Ook is er de nodige discussie geweest overwat zinvolle kengetallen zijn om tot prestatieafspraken te komen.Men is er uitgekomen.

Gisteren kon het convenant dan toch worden ondertekend met deHogeschool Rotterdam, hogeschool INHolland, de Haagse Hogeschool,de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. Eentopambtenaar van het onderwijsministerie onderstreepte tegenoverScienceGuide de bestuurlijke innovatie die hierplaatsvond: “Dergelijke prestatieafspraken met de instellingenmaakten we in het verleden wel in het primair en voortgezetonderwijs, maar nog niet in het hoger onderwijs.”

Ronald Plasterk, zijn rollen van minister en oud-hoogleraarcombinerend, leidde samen met een student journalistiek eenpaneldiscussie met 8 studenten van de betrokken hogescholen. Ookvertelde hij over zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit project:”Ik ben kind van een asielzoeker die op zijn 12e naar Nederlandkwam. Mijn vader had op zijn eerste rapport in Nederland een 3 voorwiskunde. Op zijn eindexamen kreeg hij een 9. Hij heeft me vaakverteld hoe boos hij was dat hij geen 10 haalde. Het laat zienhoeveel je kunt bereiken als je uit een andere cultuur komt.” Plasterk ging ook in op de rol die allochtone studentenkunnen hebben als sociale stijgers, omdat ze vaak de eerste uit hunfamilie zijn die gaan studeren. “Zulke sociale stijgers hebben wenodig, anders gebeurt er niets in de samenleving, dan staat allesstil. Het doet me denken aan het grote succes van bedrijven alsShell. Dat succes is mogelijk gemaakt door Thorbecke die de hbsinstelde. De leerlingen die rond de eeuwwisseling naar de hbsgingen, hebben daarna heel veel gedaan voor de economische opbouwvan Nederland.”

Ook sprak hij zijn vertrouwen uit in de deelnemende hogescholen:”Ik weet dat dit veel vraagt, ook nu de studentenaantallen zotoenemen. Want nog afgezien van de financiën, heb je ook gebouwenen docenten nodig. Ik weet dat het hoger onderwijs wel veel kan.Toen vorig jaar het bouwkundegebouw van de TU Delft afbrandde, washet 3 maanden voor het einde van het collegejaar. Maar allecolleges zijn gegeven. Dat vind ik nu mooi. Er zit heel veel krachtin het hoger onderwijs. Daarom kom ik ook altijd met een blijgevoel bij bijeenkomsten als deze vandaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK