Hogeschool maakt studiesucces tot prioriteit

Nieuws | de redactie
25 augustus 2009 | De Hogeschool Rotterdam investeert veel meer in het studiesucces van allochtonen dan de gelden die minister Plasterk heeft toegezegd, ook omdat blijkt dat veel geboren Nederlandse studenten net zo goed een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Bij het opzetten van studiehulp van allochtone studentenrealiseerde men zich op de Hogeschool Rotterdam dat studieuitval enstudievertraging geen probleem zijn van allochtonen alleen. Eengroot deel van de Rotterdamse beroepsbevolking is laag opgeleid,zeker in Rotterdam-Zuid. Dat maakt dat de Hogeschool heel veelstudenten binnen de poorten krijgen die als eerste in hun familienaar de hogeschool gaan.


Meet the parents

“Veel ouders weten niet in wat voor wereld hun kindterecht komt als het gaat studeren”, zo weet Ans Huurman, alsdirecteur verantwoordelijk voor de hogeschoolprojecten die hetstudiesucces moeten bevorderen. Op studiereis in de VerenigdeStaten zag ze het belang van de ouders voor het studieproces vanhun kind. “Daarom betrekken we ouders nu ook bij het maken van eenstudiekeuze van hun kinderen. Wij organiseren studiekeuzetrajectenvoor scholieren. Ook organiseren we cursussen voor ouders waarin zeleren hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij hetstudiekeuzeproces.”


Binding


Ook hebben Huurman en haar collega’s op grond van bezoeken aanChicago en Los Angeles geconcludeerd dat het heel belangrijk is omstudenten al in een vroegtijdig stadium aan de school te binden enrolmodellen in te zetten. De Hogeschool Rotterdam organiseertdaarom startgesprekken voor studenten die zich aangemeld hebben.Het woord ‘intakegesprek’ wordt, vanwege de medische connotaties,nadrukkelijk gemeden.  “Iedere student krijgt een startgesprekwaarin de motivatie, de thuissituatie,  de mogelijkheden en debehoefte aan begeleiding van de student aan de orde komen. Voorafwordt een test afgenomen, de zogenaamde  Startmeter. Voor wiezwak scoort in die test, bieden we een summerschool aan, ombijvoorbeeld taal en rekenen bij te spijkeren. Overigens bieden weook een startgesprek aan aan studenten die zich pas na desummerschool bij de hogeschool aanmelden”. Late aanmelders wetenvaak niet goed wat ze willen studeren. Juist die studenten hebbenextra aandacht nodig, omdat zij er sneller dan anderen de brui aanzullen geven. Gesprekken kunnen helpen hen te motiveren.

Weerstand

Programmamanager Peter Bik proefde in het begin weerstandtegen de invoering van de startgesprekken, met name bij de docentendie werden aangewezen om die gesprekken als studieloopbaancoach tegaan voeren. Het tij keerde al snel ten goede. “Het begon met dedocenten die zelf ouder zijn. Ze zeiden tegen mij: als docent wasik tegen, als ouder ben ik voor”, zo vertelt Bik. Maar na hetvoeren van enige startgesprekken raakten de docenten ookenthousiast, net als de studenten zelf trouwens. “De studenten zijnblij met de extra aandacht. En de docenten zien door hetindividuele contact sneller hoe ze deze student kunnen begeleiden”.Sinds april biedt de Hogeschool Rotterdam de startgesprekken aan.Er zijn er al meer dan 2500 gevoerd.

De Hogeschool Rotterdam is niet de eerste met een dergelijkeaanpak. “Het is op andere plaatsen op kleine schaal uitgeprobeerd”,aldus Huurman. “Wij zijn de eersten met een integraleaanpak”.

Talent per land

Startgesprekken en begeleiding worden aan alle studentenaangeboden. Toch organiseert de Hogeschool Rotterdam ookactiviteiten voor specifieke nationaliteiten, voor zover daarbehoefte aan is. Zo blijkt voor studenten van Aruba en de Antillende overgang naar Nederland heel groot te zijn. De Hogeschoolprobeert die te versoepelen met onder meer voorbereidingscursussen,een ontvangst van de studenten in Nederland en peercoaching doorouderejaars die ook uit het Caraïbisch gebied komen.

Voor Turkse studenten bestaat een vergelijkbaar initiatief, dievoor Marokkaanse studenten gaat in september van start. Dehogeschool komt daarmee tegemoet aan wensen van de studenten zelf.”Het ‘Antuba-project’ werd zo gewaardeerd dat Turkse en Marokkaansestudenten zeiden, dat willen wij ook wel”, zo zegt Huurman. Turkseen Marokkaanse studenten krijgen peercoaches van de eigennationaliteit. Die peercoaches zoeken ook scholieren in de stad op,op de plekken waar ze zijn, bijvoorbeeld in buurthuizen, om ze testimuleren tot het oppakken van een studie.

“Bij de Turkse en Marokkaanse studenten gaat het om de tweede ofderde generatie. Zij leven op een kruispunt van 2 culturen, ookgezien hun thuissituatie waar soms alleen de moedertaal gesprokenwordt. Sommigen van hen worden verscheurd tussen 2 culturen. Er issprake van een delicaat evenwicht. Ons doel met deze peercoachingis niet ze naar binnen te laten kijken of zich aan te laten passenaan Nederland; het doel is ze weerbaar te maken in de Nederlandsestudentenwereld en uiteindelijk de Nederlandse maatschappij. Derolmodellen die ze hebben, helpen daar ook bij. Het stimuleert zeniet alleen succesvol te zijn in hun studie, maar ookmaatschappelijk. Het grappige is dat de peercoaches er zelf ookbaat bij hebben. Ze krijgen een vergoeding in de vorm van betalingof studiepunten. Het geeft ze meer band met de hogeschool dan eenbijbaantje in de kroeg”. Overigens ontmoeten de verschillendenationaliteiten elkaar behalve in de klas ook instudieverenigingen. Zo wordt naar een evenwicht gestreefd.

1700

In 2007-2008 besloten zo’n  1700 studenten van de ingeschreven8000 voor het einde van het eerste jaar iets anders te gaan doen.De Hogeschool Rotterdam streeft er niet alleen hetpercentage switchers te verlagen, maar er vooral voor tezorgen dat studenten eerder op de goede plek terecht komen. Hetstreven is daarom studenten zo nodig al in de eerste maanden doorte verwijzen naar het studiekeuzecentrum. “Het gebeurde te vaak datstudenten in oktober geen zin meer hadden, in november niet meerkwamen opdagen en dat docenten zich pas in december zorgen begonnente maken. Dat moet voortaan tot het verleden behoren”, verzekertAns Huurman.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK